Päivän teksti

Simeonin heimon alue

Toinen arpa lankesi Simeonin heimon suvuille. Ne saivat maaosuutensa Juudan heimon alueelta. Simeonin heimon osuuteen kuuluivat seuraavat kaupungit: Beerseba, Sema, Molada, Hasar-Sual, Bala, Esem, Eltolad, Betul, Horma, Siklag, Bet-Markabot, Hasar-Susa, Bet-Lebaot ja Saruhen – kaikkiaan kolmetoista kaupunkia ympäristökylineen – ja lisäksi Ain, Rimmon, Eter ja Asan, nämä neljä kaupunkia ympäristökylineen, sekä koko näitä kaupunkeja ympäröivä maaseutu aina Baalat-Beeriin ja Ramat-Negeviin asti. Tämä on alue, jonka Simeonin heimon suvut saivat omakseen. Simeonin heimon alue otettiin Juudan heimon osuudesta, koska alue oli suurempi kuin Juudan jälkeläiset tarvitsivat. Tämän vuoksi Simeonin heimo sai osuutensa Juudan heimon alueelta.

 

Sebulonin heimon alue

Kolmas arpa lankesi Sebulonin heimon suvuille. Ne saivat perintöosakseen alueen, joka ulottuu Saridiin saakka. Sieltä raja kulkee länttä kohden Marealiin, sivuaa Dabbesetia ja jatkuu pitkin jokilaaksoa, joka on Jokneamin itäpuolella. Itään, auringonnousun suuntaan, raja kulkee Saridista Kislot-Taborin aluetta sivuten ja edelleen Daberatiin ja Jafiaan. Sieltä itäraja jatkuu Gat-Heferiin ja Et-Kasiniin, sitten Rimmoniin, josta se kääntyy Neaan päin. Täältä lähtee pohjoisraja Hannatonia kohti ja päättyy Jiftah-Elin laaksoon. Alueeseen kuuluvat lisäksi Kattat, Nahalal, Simron, Jideala ja Betlehem. Kaupunkeja oli kaikkiaan kaksitoista, lisäksi niiden ympäristökylät. Sebulonin heimon suvut saivat omakseen tämän alueen ja nämä kaupungit sekä niiden ympärillä olevat kylät.

 

Isaskarin heimon alue

Neljäs arpa lankesi Isaskarin heimon suvuille. Niiden alueeseen kuuluivat Jisreel, Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharat, Rabbit, Kisjon, Ebes, Remet, En-Gannim, En-Hadda ja Bet-Passes. Raja kulkee Taborin, Sahasaimin ja Bet-Semesin kautta ja päättyy Jordaniin. Alueeseen kuului kaikkiaan kuusitoista kaupunkia ympäristökylineen. Isaskarin heimon suvut saivat omakseen nämä kaupungit ja niiden ympärillä olevat kylät.

 

Asserin heimon alue

Viides arpa lankesi Asserin heimon suvuille. Niiden alueeseen kuuluivat Helkat, Hali, Beten, Aksaf, Alammelek, Amead ja Misal. Lännessä alue ulottui Karmelinvuoreen ja Libnatjokeen. Idässä alue ulottui Bet-Dagoniin, Sebulonin heimon rajalle, ja Jiftah-Elin laakson pohjoispuolelle Bet-Emekiin ja Neieliin. Alueeseen kuuluivat lisäksi pohjoisessa Kabul, Abdon, Rehob, Hammon ja Kana, joka on lähellä suuren Sidonin rajaa. Sieltä raja kulkee Ramaan, josta se jatkuu Tyroksen linnoitetun kaupungin lähelle, kääntyy sitten Hosaan ja päättyy mereen. Muita alueen kaupunkeja ovat Mahaleb, Aksib, Akko, Afek ja Rehob. Kaikkiaan alueeseen kuului kaksikymmentäkaksi kaupunkia ympäristökylineen. Asserin heimon suvut saivat omakseen tämän alueen ja nämä kaupungit sekä niiden ympärillä olevat kylät.

 

Naftalin heimon alue

Kuudes arpa lankesi Naftalin heimon suvuille. Niiden alueeseen kuuluivat Helef, Elon-Besaanannim, Adami-Nekeb ja Jabneel. Alue ulottui Lakkumin kautta Jordaniin asti. Lännessä raja kulkee Asnot-Taborista Hukokiin. Etelässä raja sivuaa Sebulonin aluetta, lännessä Asserin aluetta ja idässä Jordanilla Juudan aluetta.

 

Varustettuja kaupunkeja olivat Siddim, Ser, Hammat, Rakkat, Kinneret, Adama, Rama, Hasor, Kedes, Edrei, En-Hasor, Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat ja Bet-Semes, kaikkiaan yhdeksäntoista kaupunkia ympäristökylineen. Naftalin heimon suvut saivat omakseen tämän alueen ja nämä kaupungit sekä niiden ympärillä olevat kylät.

 

Danin heimon alue

Seitsemäs arpa lankesi Danin heimon suvuille. Niiden saamaan alueeseen kuuluivat Sorea, Estaol, Ir-Semes, Saalabbin, Aijalon, Jitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibbeton, Baalat, Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, Me-Jarkon ja Rakkon sekä lisäksi Jafon ympäristö. Danin heimon suvut saivat omakseen nämä kaupungit ja niiden ympärillä olevat kylät. Danilaiset kuitenkin menettivät alueensa ja lähtivät sen vuoksi sotaan Lesemiä vastaan, valloittivat sen ja surmasivat sen asukkaat. Sitten he ottivat Lesemin omakseen, asettuivat sinne asumaan ja antoivat kaupungille nimen Dan kantaisänsä Danin mukaan.

 

Maan jakaminen päättyy

Kun maa oli saatu jaetuksi osiin näitä rajoja myöten, israelilaiset antoivat Joosualle, Nunin pojalle, alueen omien maidensa keskeltä. He antoivat hänelle Herran käskyn mukaisesti Efraimin vuoristosta Timnat-Serahin, jota hän itse pyysi. Joosua rakensi sinne kaupungin ja asettui siihen asumaan.

 

Nämä olivat ne perintömaat, jotka pappi Eleasar ja Joosua, Nunin poika, sekä israelilaisten heimojen päämiehet jakoivat Herran edessä arpomalla pyhäkköteltan edustalla Silossa. Näin maan jako saatiin päätökseen.

 

Turvakaupungit

Herra sanoi Joosualle: »Sano israelilaisille: Nimetkää joitakin kaupunkejanne turvakaupungeiksi, niin kuin jo Mooses minun käskystäni puhui teille. Jokainen, joka ilman pahaa aikomusta on vahingossa surmannut toisen ihmisen, voi paeta johonkin niistä. Näissä kaupungeissa hän on turvassa verikostoon velvoitetulta vainajan sukulaiselta. Sen, joka pakenee tällaiseen kaupunkiin, on pysähdyttävä kaupungin portille ja esitettävä ensin asiansa kaupungin vanhimmille. Vanhimpien on päästettävä hänet kaupunkiin ja osoitettava hänelle sieltä paikka, johon hän voi asettua asumaan. Jos verikostaja ajaa häntä takaa, vanhimmat eivät saa luovuttaa häntä kostajan käsiin, koska teko oli tapahtunut ilman tappamisen tarkoitusta eikä surmaaja entuudestaan ollut surmatun vihamies. Surmaajan on jäätävä kaupunkiin, ja hänen asiansa on julkisesti tutkittava. Vasta kun virassa oleva ylipappi kuolee, surmaaja saa palata kotiinsa siihen kaupunkiin, josta hän oli paennut.»

 

Israelilaiset pyhittivät turvapaikoiksi Kedesin kaupungin Naftalin vuorilta Galileasta, Sikemin Efraimin vuoristosta ja Kirjat-Arban eli Hebronin Juudan vuoristosta. Jordanin toiselta puolen, Jerikosta itään, he pyhittivät Ruubenin heimon alueelta Beserin kaupungin, joka sijaitsi ylängöllä autiomaan laidassa, Gadin heimon alueelta he pyhittivät Gileadissa sijaitsevan Ramotin ja Manassen heimon alueelta Basanissa sijaitsevan Golanin. Nämä kaupungit nimettiin israelilaisten ja heidän keskuudessaan asuvien muukalaisten turvakaupungeiksi. Niihin saattoi paeta jokainen, joka oli vahingossa lyönyt toisen hengiltä ja verikoston pelosta halusi saada asiansa heti julkisesti tutkittavaksi.

 

Leeviläisten kaupungit

Leeviläissukujen päämiehet tulivat Silossa, Kanaaninmaassa, pappi Eleasarin ja Joosuan, Nunin pojan, sekä Israelin muiden heimojen päämiesten luo ja sanoivat heille: »Mooses sai Herralta määräyksen, että meille on annettava kaupunkeja asuinpaikoiksi ja karjaamme varten laitumia.» Israelilaiset antoivat Herran käskyn mukaisesti omilta alueiltaan leeviläisille kaupunkeja ja laitumia.

 

Jakoa tehtäessä arpa osui ensimmäiseksi kehatilaissukuihin. Pappi Aaronista polveutuville annettiin arpomalla kolmetoista kaupunkia Juudan, Simeonin ja Benjaminin heimojen alueelta. Muille kehatilaissuvuille arvottiin kymmenen kaupunkia Efraimin ja Danin heimojen sekä Manassen heimon toisen puoliskon alueelta.

 

Gersonilaissuvuille arvottiin kolmetoista kaupunkia Isaskarin, Asserin ja Naftalin heimojen alueelta sekä Manassen heimon toisen puoliskon alueelta Basanista.

 

Merarilaissuvuille arvottiin kaksitoista kaupunkia Ruubenin, Gadin ja Sebulonin heimojen alueelta.

 

Nämä kaupungit ja niitä ympäröivät laidunmaat israelilaiset arpoivat leeviläisille sen määräyksen mukaisesti, jonka Mooses oli Herralta saanut.

 

Juudan ja Simeonin heimojen alueelta annettiin seuraavat kaupungit, jotka tulivat pappi Aaronin pojasta Kehatista polveutuville leeviläisille, sillä ensimmäinen arpa oli osunut heihin. Heille annettiin Juudan vuoristosta Anokin heimon kantaisän Arban kaupunki Kirjat-Arba eli Hebron sekä sitä ympäröivät laidunmaat. Kaupungin peltomaat ja ympäristökylät oli annettu perintöosaksi Kalebille, Jefunnen pojalle. Aaronin jälkeläisille annettiin Hebron, turvakaupunki, sekä lisäksi Libna, Jattir, Estemoa, Holon, Debir, Asan, Jutta ja Bet-Semes, yhteensä yhdeksän kaupunkia laidunmaineen Juudan ja Simeonin heimojen alueelta. Benjaminin heimon alueelta annettiin Gibeon, Geba, Anatot ja Almon, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen. Aaronin suvun papeilla oli siis kaikkiaan kolmetoista kaupunkia laidunmaineen.

 

Muut kehatilaissukuihin kuuluvat leeviläiset saivat arpomalla asuinpaikkansa Efraimin heimon alueelta. Heille annettiin Efraimin vuoristosta Sikem, turvakaupunki, sekä lisäksi Geser, Kibsaim ja Bet-Horon, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen. Danin heimon alueelta heille annettiin Elteke, Gibbeton, Aijalon ja Gat-Rimmon, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen. Manassen heimon läntisen puoliskon alueelta heille annettiin kaksi kaupunkia, Taanak ja Jibleam, kumpikin laidunmaineen. Näille kehatilaissuvuille tuli siis kaikkiaan kymmenen kaupunkia laidunmaineen.

 

Leevistä polveutuvan Gersonin jälkeläisille annettiin Manassen heimon itäisen puoliskon alueelta Basanista Golan, turvakaupunki, ja Beestera, molemmat laidunmaineen. Isaskarin heimon alueelta heille annettiin Kisjon, Daberat, Jarmut ja En-Gannim, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen. Asserin heimon alueelta heille annettiin Misal, Abdon, Helkat ja Rehob, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen. Naftalin heimon alueelta heille annettiin Galileasta Kedes, turvakaupunki, sekä lisäksi Hammot-Dor ja Kartan, yhteensä kolme kaupunkia laidunmaineen. Gersonilaissuvuille annettiin siis kaikkiaan kolmetoista kaupunkia laidunmaineen.

 

Leevistä polveutuvan Merarin jälkeläisille, jotka eivät vielä olleet saaneet osuuttaan, annettiin Sebulonin heimon alueelta Jokneam, Karta, Rimmon ja Nahalal, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen. Jordanin toiselta puolen, Jerikosta itään, heille annettiin Ruubenin heimon alueelta Beser, turvakaupunki, joka sijaitsi ylängöllä autiomaan laidassa, sekä lisäksi Jahas, Kedemot ja Mefaat, kaikkiaan neljä kaupunkia laidunmaineen. Gadin heimon alueelta Gileadista annettiin Ramot, turvakaupunki, sekä Mahanaim, Hesbon ja Jaeser, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen. Merarilaissuvuille, jotka leeviläisistä suvuista viimeisinä saivat asuinpaikkansa, arvottiin yhteensä kaksitoista kaupunkia.

 

Kaikkiaan leeviläiset saivat Israelin heimojen alueilta neljäkymmentäkahdeksan kaupunkia. Jokaiseen kaupunkiin kuuluivat myös sitä ympäröivät laidunmaat.

 

Näin Herra oli antanut israelilaisille koko sen maan, jonka hän oli heidän esi-isilleen vannomallaan valalla luvannut antaa. Israelilaiset ottivat maan haltuunsa ja asettuivat sinne asumaan, ja Herra antoi heidän asua rauhassa kaikkialla, aivan kuten hän oli heidän esi-isilleen vannonut. Kukaan heidän vihollisistaan ei kyennyt pitämään puoliaan heitä vastaan, vaan Herra antoi kaikki viholliset heidän käsiinsä. Niistä lupauksista, jotka Herra oli Israelille antanut, ei yksikään jäänyt täyttymättä. Kaikki lupaukset kävivät toteen.


Facebook-ryhmä

Päivän materiaali tulee myös omaan Facebook-ryhmäänsä. Keskustellaan yhdessä!
Liity mukaan Facebook-ryhmään tämän linkin kautta.

Livekirkko

Tämä päivittäinen katkelmajaottelu on Livekirkko ry:n raamatunlukuohjelmasta, jonka perusteella luemme Raamatun kronologisesti kannesta kanteen vuoden aikana.

Meillä on evankeliumi tehtävänä. Livekirkko tarjoaa kristillistä sisältöä ihmisille siellä, missä he ovat.


Raamatunkäännös vuoden 1992 kirkkoraamatun mukaan. Tekijänoikeudet kirkon keskusrahasto.