Päivän teksti

Juudan heimon alue

Arpa määräsi Juudan heimon suvuille alueen, joka etelässä rajoittuu Edomiin ja Sinin autiomaahan. Alueen eteläraja alkaa Kuolleenmeren eteläpäästä. Sieltä raja kulkee Skorpionisolan eteläpuolitse Siniin ja jatkuu Kades-Barnean eteläpuolelta Hesroniin ja edelleen Addariin, mistä se kääntyy Karkaan päin. Sitten se jatkuu Asmoniin ja kulkee edelleen Egyptin rajapuroon ja sitä pitkin mereen. Tämä on Juudan heimon eteläraja.

 

Itärajana on Kuollutmeri Jordanin suulle saakka. Pohjoisraja nousee Kuolleenmeren pohjukasta, Jordanin suulta, Bet-Hoglaan ja kulkee Bet-Araban pohjoispuolitse Bohanin, Ruubenin pojan, kiveen saakka. Sitten raja nousee Akorinlaaksosta Debiriin ja kääntyy pohjoiseen kohti Gelilotia, joka on vastapäätä jokilaakson eteläpuolella kohoavaa Adummimin rinnettä. Sieltä raja kulkee En-Semesin lähteelle ja edelleen Rogelin lähteelle. Sitten se nousee Ben-Hinnomin laaksoa pitkin jebusilaisten alueen eteläiselle vuorenharjanteelle, missä Jerusalem sijaitsee, ja sieltä edelleen sen vuoren huipulle, joka kohoaa saman Hinnominlaakson länsipuolella Refaiminlaaksosta pohjoiseen. Tämän vuoren huipulta raja kääntyy Neftoahin lähteille, jatkuu Efronin vuoriston kaupunkeihin ja kulkee sitten kohti Baalaa eli Kirjat-Jearimia. Baalasta raja kääntyy länteen Seirinvuoren suuntaan, ja sitten se kulkee yli Jearimin eli Kesalonin vuorten pohjoisharjanteen alas Bet-Semesiin ja edelleen Timnaan. Raja jatkuu sieltä pohjoiseen Ekronin harjanteelle, kääntyy Sikkeroniin päin, kulkee Baalan vuorta pitkin edelleen Jabneeliin ja päättyy lopulta mereen. Länsirajana on Suurimeri. Tämä on Juudan heimon alue, joka jaettiin heimon sukujen kesken.

 

Kalebille, Jefunnen pojalle, annettiin maata Juudan heimon alueelta sen käskyn mukaisesti, jonka Herra oli Joosualle antanut. Kaleb sai Hebronin eli Kirjat-Arban, joka oli anakilaisten kantaisän Arban kaupunki. Kaleb hävitti sieltä Anakista polveutuneet Sesain, Ahimanin ja Talmain suvut. Sitten hän lähti sotaretkelle Debiriä vastaan. Debirin entinen nimi oli Kirjat-Sefer. Kaleb ilmoitti: »Sille, joka kukistaa Kirjat-Seferin ja valloittaa sen, minä annan vaimoksi tyttäreni Aksan.» Otniel, Kalebin veljen Kenasin poika, valtasi kaupungin, ja Kaleb antoi tyttärensä Aksan hänelle vaimoksi. Mutta ollessaan lähdössä Otnielin luo Aksa päätti suostutella isänsä antamaan heille lisää maata. Aksa pudottautui aasinsa selästä, ja Kaleb kysyi häneltä: »Mikä sinulle tuli?» Aksa vastasi: »Toivota minulle onnea ja anna minulle lähtiäislahja. Sinä olet antanut minulle kuivan Negevin, anna minulle myös vesilähteitä.» Ja Kaleb antoi hänelle Ylälähteet ja Alalähteet.

 

Tämä on se perintömaa, joka jaettiin Juudan heimon suvuille. Nämä ovat Juudan heimon kaupungit:

 

Negevissä Edomin suunnalla ovat: Kabseel, Eder, Jagur, Kina, Dimona, Adeada, Kedes, Hasor, Jitnan, Sif, Telem, Bealot, Hasor-Hadatta, Kerijot-Hesron eli Hasor, Amam, Sema, Molada, Hasar-Gadda, Hesmon, Bet-Pelet, Hasar-Sual, Beerseba ympäristökylineen, Baala, Ijjim, Esem, Eltolad, Kesil, Horma, Siklag, Madmanna, Sansanna, Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon, kaikkiaan kaksikymmentäyhdeksän kaupunkia ympäristökylineen.

 

Seuraavat kaupungit ovat läntisillä kukkuloilla:

 

Estaol, Sorea, Asna, Sanoah, En-Gannim, Tappuah, Enam, Jarmut, Adullam, Soko, Aseka, Saaraim, Aditaim, Gedera ja Gederotaim, kaikkiaan neljätoista kaupunkia ympäristökylineen;

 

Senan, Hadasa, Migdal-Gad, Dilean, Mispe, Jokteel, Lakis, Boskat, Eglon, Kabbon, Lahmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naama ja Makkeda, kaikkiaan kuusitoista kaupunkia ympäristökylineen;

 

Libna, Eter, Asan, Jiftah, Asna, Nesib, Keila, Aksib ja Maresa, kaikkiaan yhdeksän kaupunkia ympäristökylineen;

 

Ekron ja sitä ympäröivä maaseutu kylineen, Ekronista mereen ulottuvan alueen Asdodin puoleinen osa kylineen, Asdod ja sitä ympäröivä maaseutu kylineen, Gaza ja sitä ympäröivä maaseutu kylineen Egyptin rajapurolle asti sekä Suurenmeren rannikkokaista.

Seuraavat kaupungit ovat vuoristossa:

 

Samir, Jattir, Soko, Danna, Kirjat-Sanna eli Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosen, Holon ja Gilo, kaikkiaan yksitoista kaupunkia ympäristökylineen;

 

Arab, Duma, Esean, Janum, Bet-Tappuah, Afeka, Humta, Kirjat-Arba eli Hebron ja Sior, kaikkiaan yhdeksän kaupunkia ympäristökylineen;

 

Maon, Karmel, Sif, Jutta, Jisreel, Jokdeam, Sanoah, Kain, Gibea ja Timna, kaikkiaan kymmenen kaupunkia ympäristökylineen;

 

Halhul, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Anot ja Eltekon, kaikkiaan kuusi kaupunkia ympäristökylineen;

 

Tekoa, Efrata eli Betlehem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Kerem, Gallim, Beter ja Manoho, kaikkiaan yksitoista kaupunkia ympäristökylineen;

 

Kirjat-Baal eli Kirjat-Jearim ja Rabba, nämä kaksi kaupunkia ympäristökylineen.

 

Seuraavat kaupungit ovat autiomaassa: Bet-Araba, Middin, Sekaka, Nibsan, Ir-Melah ja En-Gedi, kaikkiaan kuusi kaupunkia ympäristökylineen.

 

Jerusalemissa asuvia jebusilaisia Juudan heimo ei kyennyt hävittämään, vaan he asuvat Juudan heimon keskellä Jerusalemissa vielä tänäkin päivänä.

 

Efraimin heimon alue

Arpa määräsi Joosefin heimolle alueen, jonka eteläraja alkaa idässä Jordanista Jerikon luota ja jatkuu Jerikon lähteille. Sieltä raja nousee autiomaan kautta vuorille, Beteliin. Betelistä se jatkuu Lusiin ja edelleen arkilaisten alueelle Atarotiin, mistä se laskeutuu länteen jafletilaisten alueen, alemman Bet-Horonin ja Geserin kautta ja päättyy mereen. Tämän seudun saivat omakseen Joosefin pojat Manasse ja Efraim.

 

Efraimin heimon suvut saivat perintöosakseen alueen, jonka eteläraja alkaa idässä Atrot-Addarista ja kulkee sieltä ylempään Bet-Horoniin ja edelleen mereen. Pohjoisessa on rajana Mikmetat, mistä raja kääntyy itään Taanat-Siloon ja jatkuu sieltä itään Janoahiin. Janoahista raja laskeutuu Atarotiin ja Naaraan, sivuaa Jerikoa ja jatkuu Jordaniin asti. Länteen päin pohjoisraja kulkee Tappuahista Kanan jokiuomaan ja sitä pitkin mereen. Tämä on Efraimin sukujen alue. Efraimilaisille kuuluu lisäksi kaupunkeja, jotka on ympäristökylineen erotettu heille keskeltä Manassen heimon aluetta.

 

Efraimilaiset eivät hävittäneet kanaanilaisia, jotka asuivat Geserissä. Vielä tänäkin päivänä Efraimin heimon keskuudessa asuu kanaanilaisia, mutta he joutuvat tekemään efraimilaisille verona palkatonta työtä.

 

Manassen heimon alue

Arpomalla määrättiin osuus myös Joosefin esikoisen Manassen heimolle. Makir, Manassen esikoinen ja Gileadin isä, oli urhoollinen soturi ja oli siksi saanut Gileadin ja Basanin. Nyt myös muut Manassen heimon suvut saivat osuutensa. Nämä suvut olivat Abieserin, Helekin, Asrielin, Sekemin, Heferin ja Semidan suvut. Tässä olivat Manassen miespuolisten jälkeläisten suvut.

 

Mutta Selofhadilla, Heferin pojalla, jonka isänisä Gilead oli Makirin poika ja Manassen pojanpoika, ei ollut poikia vaan ainoastaan tyttäriä. Selofhadin tyttäret olivat nimeltään Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. He tulivat pappi Eleasarin, Joosuan, Nunin pojan, ja päämiesten luo ja sanoivat: »Herra käski Mooseksen antaa meille perintöosan samoin perustein kuin miespuolisille sukulaisillemme.» Ja Joosua antoi myös heille perintöosan Herran käskyn mukaisesti. Manassen heimo sai kymmenen sukuosuutta lukuun ottamatta Gileadia ja Basania, jotka ovat Jordanin itäpuolella. Näin Manassen suvun tyttäret saivat perintöosan miespuolisten sukulaistensa tavoin. Gileadin maa joutui Manassen muille jälkeläisille.

 

Manassen heimon alue ulottuu Asserin heimon alueesta Mikmetatin luo, joka on Sikemin lähistöllä. Sieltä sen eteläraja kulkee Jasubiin Tappuahin lähteelle. Tappuahin alue kuuluu Manassen heimolle, mutta itse Tappuah, joka sijaitsee Manassen ja Efraimin heimojen välisellä rajalla, kuuluu efraimilaisille. Tappuahista raja laskeutuu Kanan jokiuomaa pitkin länteen ja päättyy mereen. Manassen heimon varsinainen alue on jokiuoman pohjoispuolella. Lisäksi Manasselle kuuluu kaupunkeja jokiuoman eteläpuolelta, missä myös efraimilaisten kaupungit sijaitsevat. Muuten jokiuoman eteläpuoliset maat kuuluvat Efraimin heimolle ja pohjoispuoliset Manassen heimolle. Lännessä rajana on meri. Pohjoisessa Manassen heimon alue ulottuu Asserin heimon alueeseen ja idässä Isaskarin heimon alueeseen. Isaskarin ja Asserin heimojen alueelta kuuluvat Manassen heimolle Bet-Sean, Jibleam, rannikkokaistalla sijaitseva Dor sekä En-Dor, Taanak ja Megiddo, kaikki ympäristökylineen. Mutta Manassen jälkeläiset eivät pystyneet saamaan haltuunsa näitä kaupunkeja, vaan kanaanilaisten onnistui pysyä asuinsijoillaan tällä alueella. Kun israelilaisten voima kasvoi, he pakottivat kanaanilaiset verotyöhön mutta eivät hävittäneet heitä.

 

Joosefin heimon miehet sanoivat Joosualle: »Miksi annoit meille perintömaaksi vain yhden arpaosan, yhden maa-alueen, vaikka Herra on siunannut meitä ja tehnyt meistä suuren kansan?» Joosua vastasi heille: »Kun te kerran olette suuri kansa ja Efraimin vuoristo on teille liian ahdas, niin menkää perissiläisten ja refalaisten metsiin ja raivatkaa sieltä itsellenne maata.» Joosefin heimon jäsenet sanoivat: »Vuoristosta ei löydy meille tarpeeksi tilaa, ja kaikilla tasangon kanaanilaisilla, sekä Bet-Seanissa ja sen ympäristökylissä asuvilla että Jisreelin tasangon asukkailla, on raudoitettuja sotavaunuja.»

 

Joosua sanoi Joosefin jälkeläisille, Efraimin ja Manassen heimon miehille: »Te olette suuri kansa ja teillä on paljon voimaa. Te saatte enemmän kuin yhden arpaosan: vuoristo on teidän. Se on metsäistä maata, mutta te voitte raivata sitä ja näin ottaa sen kokonaan haltuunne. Te saatte vielä kukistetuksi kanaanilaisetkin, vaikka heillä on raudoitettuja sotavaunuja ja vaikka he ovat voimakkaita.»

 


Facebook-ryhmä

Päivän materiaali tulee myös omaan Facebook-ryhmäänsä. Keskustellaan yhdessä!
Liity mukaan Facebook-ryhmään tämän linkin kautta.

Livekirkko

Tämä päivittäinen katkelmajaottelu on Livekirkko ry:n raamatunlukuohjelmasta, jonka perusteella luemme Raamatun kronologisesti kannesta kanteen vuoden aikana.

Meillä on evankeliumi tehtävänä. Livekirkko tarjoaa kristillistä sisältöä ihmisille siellä, missä he ovat.


Raamatunkäännös vuoden 1992 kirkkoraamatun mukaan. Tekijänoikeudet kirkon keskusrahasto.