Päivän teksti

Israelilaiset lankeavat palvelemaan Baal-Peoria

Kun israelilaiset olivat asettuneet Sittimiin, Israelin miehet luopuivat Herrasta ja alkoivat elää moabilaisnaisten kanssa. Naiset kutsuivat heitä omien jumaliensa uhrijuhliin, ja miehet söivät uhrilihaa ja kumarsivat heidän jumaliaan. Näin israelilaiset antautuivat palvelemaan Baal-Peoria, ja siksi Herra vihastui heihin. Herra sanoi Moosekselle: »Kokoa kaikki kansan johtomiehet ja teloita heidät julkisesti minun edessäni, että hehkuva vihani kääntyisi pois Israelista.» Mooses sanoi Israelin tuomareille: »Surmatkaa heimolaisistanne kaikki, jotka ovat antautuneet Baal-Peorin palvojiksi.»

 

Itkiessään pyhäkköteltan ovella israelilaiset, Mooses ja koko kansa, saivat nähdä, kuinka muuan mies palasi heimonsa pariin midianilainen nainen mukanaan. Pinehas, joka oli pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, astui silloin esiin väkijoukosta. Hän otti käteensä keihään, meni miehen jäljessä teltan perälle ja lävisti keihäällä molemmat, israelilaisen miehen ja midianilaisen naisen, nauliten heidät siihen paikkaan. Silloin israelilaisia ahdistanut vitsaus lakkasi, mutta heitä oli jo kuollut kaksikymmentäneljätuhatta.

 

Herra sanoi Moosekselle: »Pinehas, pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, on lauhduttanut minun vihani. Hän on israelilaisten parissa kiivaasti puolustanut minun kunniaani, ja siksi minä en omassa kiivaudessani tyystin hävittänyt israelilaisia. Sano hänelle, että minä teen hänen kanssaan liiton ja annan hänen menestyä. Tämän liiton nojalla hän ja hänen jälkeläisensä saavat ikuisesti olla pappeja, koska hän kiivaili Jumalansa puolesta ja näin sovitti israelilaisten synnin.»

 

Israelilainen mies, joka surmattiin yhdessä midianilaisnaisen kanssa, oli Simri, Salun poika, Simeonin heimoon kuuluvan suvun päämies. Surmatun midianilaisnaisen nimi oli Kosbi. Hänen isänsä Sur oli midianilaisen heimokunnan päällikkö.

 

Herra sanoi Moosekselle: »Käykää midianilaisten kimppuun ja hävittäkää heidät. He ovat juonillaan pyrkineet vahingoittamaan teitä. He viettelivät teidät Baal-Peorin palvojiksi ja käyttivät siinä apunaan Kosbia, midianilaisen päällikön tytärtä, joka surmattiin, kun vitsaus kohtasi kansaa Peorin palvonnan tähden.»

 

Uusi väenlasku

Kun vitsaus oli mennyt ohi,

 

Herra sanoi Moosekselle ja pappi Eleasarille, Aaronin pojalle: »Laskekaa suvuittain Israelin kaikki kaksikymmentä vuotta täyttäneet sotakelpoiset miehet.» Mooses ja pappi Eleasar puhuivat israelilaisille Moabin tasangolla Jordanin varrella vastapäätä Jerikoa. Herran Moosekselle antaman käskyn mukaisesti he määräsivät laskettaviksi kaikki kaksikymmentä vuotta täyttäneet miehet.

 

Egyptistä lähteneet israelilaiset olivat heimoittain ja suvuittain lueteltuina nämä:

 

Ruubenin, Israelin esikoisen, jälkeläiset olivat Henok ja hänen sukunsa, Pallu ja hänen sukunsa, Hesron ja hänen sukunsa sekä Karmi ja hänen sukunsa. Nämä olivat ruubenilaissuvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 43 730.

 

Pallun jälkeläiset olivat Eliab sekä Eliabin pojat Nemuel, Datan ja Abiram. Datan ja Abiram olivat ne kansan edusmiehet, jotka yhdessä Korahin joukon kanssa nousivat Herraa vastaan uhmaamalla Moosesta ja Aaronia. Mutta maa repesi heidän altaan ja nieli sekä heidät että Korahin, ja samalla tuhoutuivat heidän kannattajansa, kun tuli poltti kaksisataaviisikymmentä miestä. Näin heistä tuli varoittava esimerkki. Korahin pojat eivät kuitenkaan kuolleet.

 

Simeonin jälkeläiset olivat Nemuel ja hänen sukunsa, Jamin ja hänen sukunsa, Jakin ja hänen sukunsa, Serah ja hänen sukunsa sekä Saul ja hänen sukunsa. Nämä olivat simeonilaissuvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 22 200.

 

Gadin jälkeläiset olivat Sefon ja hänen sukunsa, Haggi ja hänen sukunsa, Suni ja hänen sukunsa, Osni ja hänen sukunsa, Eri ja hänen sukunsa, Arod ja hänen sukunsa sekä Areli ja hänen sukunsa. Nämä olivat Gadin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 40 500.

 

Juudan jälkeläiset olivat Er ja Onan, jotka kuolivat lapsettomina Kanaaninmaassa. Juudan muut jälkeläiset olivat Sela ja hänen sukunsa, Peres ja hänen sukunsa sekä Serah ja hänen sukunsa. Peresin jälkeläiset olivat Hesron ja hänen sukunsa sekä Hamul ja hänen sukunsa. Nämä olivat Juudan suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 76 500.

 

Isaskarin jälkeläiset olivat Tola ja hänen sukunsa, Puva ja hänen sukunsa, Jasub ja hänen sukunsa sekä Simron ja hänen sukunsa. Nämä olivat Isaskarin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 64 300.

 

Sebulonin jälkeläiset olivat Sered ja hänen sukunsa, Elon ja hänen sukunsa sekä Jahleel ja hänen sukunsa. Nämä olivat sebulonilaissuvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 60 500.

 

Joosefin jälkeläisiä olivat hänen poikansa Manasse ja Efraim sekä heidän sukunsa. Manassen jälkeläisiä olivat Makir ja hänen sukunsa. Makirille syntyi Gilead, josta polveutui gileadilaisten suku. Gileadin jälkeläisiä olivat Ieser ja hänen sukunsa, Helek ja hänen sukunsa, Asriel ja hänen sukunsa, Sekem ja hänen sukunsa, Semida ja hänen sukunsa sekä Hefer ja hänen sukunsa. Selofhadilla, Heferin pojalla, oli ainoastaan tyttäriä; näiden nimet olivat Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. Nämä olivat Manassen suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 52 700. Efraimin jälkeläiset olivat Sutelah ja hänen sukunsa, Beker ja hänen sukunsa sekä Tahan ja hänen sukunsa. Sutelahin jälkeläisiä olivat Eran ja hänen sukunsa. Nämä olivat Efraimin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 32 500. Tässä olivat Joosefin jälkeläiset suvuittain lueteltuina.

 

Benjaminin jälkeläiset olivat Bela ja hänen sukunsa, Asbel ja hänen sukunsa, Ahiram ja hänen sukunsa, Sefufam ja hänen sukunsa sekä Hufam ja hänen sukunsa. Belan jälkeläisiä olivat Ard ja Naaman sekä heidän sukunsa. Nämä olivat Benjaminin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 45 600.

 

Danin jälkeläisiä olivat Suham ja hänen sukunsa; nämä olivat Danin suvut. Suhamin suvuissa oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 64 400.

 

Asserin jälkeläiset olivat Jimna ja hänen sukunsa, Jisvi ja hänen sukunsa sekä Beria ja hänen sukunsa. Berian jälkeläisiä olivat Heber ja Malkiel sekä heidän sukunsa. Asserilla oli myös tytär, jonka nimi oli Serah. Nämä olivat Asserin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 53 400.

 

Naftalin jälkeläiset olivat Jahseel ja hänen sukunsa, Guni ja hänen sukunsa, Jeser ja hänen sukunsa sekä Sillem ja hänen sukunsa. Nämä olivat Naftalin jälkeläiset suvuittain lueteltuina; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 45 400.

 

Väenlaskussa tarkastettuja israelilaisia oli kaikkiaan 601 730.

 

Herra sanoi Moosekselle: »Maa on jaettava näille heimoille perintöomaisuudeksi kunkin heimon väkiluvun mukaisesti. Mitä suurempi heimo on luvultaan, sitä enemmän maata sinun on sille annettava. Kunkin heimon tulee saada maata tarkastettujen ja sukuluetteloon merkittyjen miesten lukumäärän mukaisesti. Maa on jaettava arpomalla, ja sitä tulee antaa kullekin suvulle sen oman heimon alueelta. Niin suurten kuin pientenkin heimojen keskuudessa maa jaettakoon arpomalla.»

 

Leevin jälkeläiset, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin, olivat Gerson ja hänen sukunsa, Kehat ja hänen sukunsa sekä Merari ja hänen sukunsa. Leeviläissukuja olivat myös Libnin, Hebronin, Mahlin, Musin ja Korahin suvut. Kehatille syntyi Amram; Amramin vaimo oli Jokebed, joka oli syntynyt Leeville Egyptissä. Jokebed synnytti Aaronin ja Mooseksen sekä heidän sisarensa Mirjamin. Aaronille syntyivät Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar, mutta Nadab ja Abihu kuolivat tuodessaan väärin tehtyä tulta Herran eteen. Laskettuja ja muistiin merkittyjä yli kuukauden ikäisiä miespuolisia leeviläisiä oli 23 000. Heitä ei tarkastettu eikä laskettu muiden israelilaisten mukana, sillä he eivät saaneet itselleen maata perintöomaisuudeksi kuten muut israelilaiset.

 

Nämä olivat ne israelilaiset, jotka Mooses ja pappi Eleasar laskivat ja merkitsivät sukuluetteloihin, kun he toimittivat väenlaskun Moabin tasangolla Jordanin varrella vastapäätä Jerikoa. Tässä joukossa ei ollut enää ainoatakaan niistä israelilaisista, jotka Mooses ja Aaron olivat laskeneet ja merkinneet sukuluetteloihin Siinain autiomaassa toimittamassaan väenlaskussa. Olihan Herra sanonut, että he kuolisivat autiomaassa ja että heistä jäisivät eloon vain Kaleb, Jefunnen poika, ja Joosua, Nunin poika.

 

Tyttärien perintöoikeus

Joosefin pojan Manassen sukuun kuuluvalla Selofhadilla oli viisi tytärtä; Selofhadin isä oli Hefer, tämän isä Gilead, tämän Makir, tämän Manasse. Tyttärien nimet olivat Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. He tulivat Mooseksen, pappi Eleasarin, päälliköiden ja kansan eteen pyhäkköteltan ovelle ja sanoivat: »Meidän isämme kuoli autiomaassa. Hän ei kuulunut siihen joukkoon, joka liittoutui Korahin kanssa Herraa vastaan, vaan hän kuoli oman syntinsä takia. Hänellä ei ollut poikia. Pitäisikö isämme nimen kadota hänen sukunsa keskuudesta vain sen vuoksi, ettei häneltä jäänyt poikaa? Anna myös meille oma osuutemme maasta, samalla kun annat isämme veljille heidän osuutensa.»

 

Mooses vei heidän asiansa Herran ratkaistavaksi. Herra sanoi Moosekselle: »Selofhadin tyttäret ovat oikeassa. Anna heille maata perintöomaisuudeksi ja erota heidän isälleen kuuluva omaisuus heidän omakseen, kun jaat maata heidän isänsä veljille. Sano israelilaisille näin: Jos mies kuolee jättämättä jälkeensä poikaa, antakaa hänen omaisuutensa perinnöksi hänen tyttärelleen. Ellei hänellä ole tytärtä, antakaa hänen omaisuutensa hänen veljilleen. Ellei hänellä ole veljiä, antakaa hänen omaisuutensa hänen isänsä veljille. Mutta ellei hänen isällään ole veljiä, antakaa hänen omaisuutensa hänen lähimmälle sukulaiselleen. Tätä oikeussäädöstä, jonka Herra on käskynään antanut Moosekselle, israelilaisten tulee noudattaa.»

 

Herra määrää Joosuan Mooseksen seuraajaksi

Herra sanoi Moosekselle: »Nouse Abarimin vuorelle, niin saat nähdä sen maan, jonka minä annan israelilaisille. Sitä katseltuasi sinut otetaan isiesi luo, kuten otettiin veljesi Aaron. Kun kansa Sinin autiomaassa kapinoi minua vastaan, te ette tarkoin täyttäneet minun käskyäni. Te ette pitäneet minua pyhänä kansan edessä silloin, kun annoitte veden virrata kalliosta.» Tämä oli tapahtunut Meribat-Kadesin vesipaikalla.

 

Mooses sanoi Herralle: »Oi Herra, Jumala, sinä jonka käsissä on kaikkien elollisten henki, valitse israelilaisille päämies, joka pystyy käskemään heitä ja johtamaan heitä kaikessa, mitä he tekevät. Muuten Herran kansa on kuin lammaslauma, jolla ei ole paimenta.»

 

Herra sanoi Moosekselle: »Kutsu luoksesi Joosua, Nunin poika, jossa on oikea henki ja mieli, ja siunaa hänet panemalla kätesi hänen päänsä päälle. Vie hänet pappi Eleasarin ja kansan eteen ja aseta hänet tehtäväänsä kaikkien nähden. Siirrä häneen omaa voimaasi ja kunniaasi, niin Israelin kansa tottelee häntä. Hän saa astua pappi Eleasarin eteen, ja Eleasarin tulee kysyä urimin avulla hänelle neuvoa Herralta. Tätä neuvoa Joosuan ja israelilaisten tulee noudattaa kaikessa, mitä he tekevät.»

 

Mooses teki niin kuin Herra oli käskenyt. Hän kutsui luokseen Joosuan, vei hänet pappi Eleasarin ja kansan eteen, pani kätensä hänen päälleen ja asetti hänet tehtäväänsä Herran antamien ohjeiden mukaisesti.

 


Facebook-ryhmä

Päivän materiaali tulee myös omaan Facebook-ryhmäänsä. Keskustellaan yhdessä!
Liity mukaan Facebook-ryhmään tämän linkin kautta.

Livekirkko

Tämä päivittäinen katkelmajaottelu on Livekirkko ry:n raamatunlukuohjelmasta, jonka perusteella luemme Raamatun kronologisesti kannesta kanteen vuoden aikana.

Meillä on evankeliumi tehtävänä. Livekirkko tarjoaa kristillistä sisältöä ihmisille siellä, missä he ovat.


Raamatunkäännös vuoden 1992 kirkkoraamatun mukaan. Tekijänoikeudet kirkon keskusrahasto.