Päivän teksti

Leeviläiset asetetaan avustamaan pappeja

Siihen aikaan, kun Herra puhui Moosekselle Siinainvuorella, kuuluivat Aaronin ja Mooseksen sukuun nämä miehet: Aaronin esikoinen oli Nadab, ja hänen muut poikansa olivat Abihu, Eleasar ja Itamar. Nämä olivat Aaronin pojat; heidät oli voideltu ja vihitty papinvirkaan. Mutta Herra oli antanut Nadabin ja Abihun kuolla, koska he Siinain autiomaassa toivat väärin tehtyä tulta Herran eteen. Heiltä ei jäänyt lapsia. Eleasar ja Itamar palvelivat edelleen papinvirassa isänsä Aaronin alaisina.

 

Herra sanoi Moosekselle: »Kutsu koolle Leevin heimon miehet ja vie heidät pappi Aaronin luo. Heidän tulee olla hänen apulaisinaan ja huolehtia hänen puolestaan ja koko kansan puolesta niistä tehtävistä, jotka on toimitettava pyhäkköteltan edessä ja telttamajassa. Heidän tulee myös pitää huolta kaikista pyhäkköteltan varusteista ja hoitaa pyhäkössä ne tehtävät, jotka israelilaisille on säädetty. Määrää leeviläiset Aaronin ja hänen poikiensa alaisiksi, sillä heidät on israelilaisten joukosta asetettu Aaronin avustajiksi. Käske Aaronin ja hänen poikiensa pitää huolta papintehtävistä, mutta jokainen ulkopuolinen, joka niihin puuttuu, on surmattava.»

 

Ja Herra sanoi Moosekselle: »Minä otan israelilaisten joukosta omikseni leeviläiset, kaikkien Israelin esikoisten, kaikkien äitinsä kohdusta ensimmäisenä tulleiden asemesta. Leeviläiset ovat minun, sillä jokainen esikoinen kuuluu minulle. Sinä päivänä, jona surmasin Egyptissä esikoiset, minä pyhitin omikseni kaikki Israelin esikoiset, niin ihmisten kuin karjankin. Ne ovat minun. Minä olen Herra.»

 

Leeviläiset lasketaan

Herra sanoi Moosekselle Siinain autiomaassa: »Laske ja merkitse muistiin Leevin miespuoliset jälkeläiset suvuittain ja perhekunnittain. Laske kaikki kuukauden ikäisistä alkaen.» Mooses laski heidät Herralta saamansa käskyn mukaisesti.

 

Leevin pojat olivat Gerson, Kehat ja Merari. Gersonin pojat ja heistä polveutuvat suvut olivat Libni ja Simei. Kehatin pojat ja heistä polveutuvat suvut olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. Merarin pojat ja heistä polveutuvat suvut olivat Mahli ja Musi. Nämä olivat leeviläisten suvut kantaisiensä mukaan lueteltuina.

 

Gersonin sukuhaaraan kuuluivat Libnin ja Simein suvut. Nämä olivat gersonilaissuvut. Näiden sukujen väki laskettiin ja merkittiin muistiin. Yli kuukauden ikäisiä miespuolisia oli kaikkiaan 7500. Gersonilaisten suvut asuivat leirissä telttamajan takana, lännen puolella, ja heidän sukuhaaransa päämies oli Eljasaf, Laelin poika. Gersonin jälkeläisten tehtävänä oli huolehtia pyhäkön telttamajasta, sen telttakankaista, peitteistä, pyhäkköteltan oviverhosta, telttamajaa ja alttaria ympäröivän esipihan verhoista, oviverhosta ja verhojen kiinnitysköysistä sekä kaikista näihin liittyvistä tehtävistä.

 

Kehatin sukuhaaraan kuuluivat Amramin, Jisharin, Hebronin ja Ussielin suvut. Nämä olivat kehatilaissuvut. Kuukauden ikäisiä ja sitä vanhempia miespuolisia kehatilaisia oli kaikkiaan 8600. Heidän tehtävänään oli huolehtia pyhäköstä. Kehatin poikien suvut asuivat leirissä telttamajan sivustalla, etelän puolella. Näiden päällikkö oli Elisafan, Ussielin poika. Kehatilaisten tuli huolehtia liitonarkusta, uhrileipäpöydästä, seitsenhaaraisesta lampusta, alttareista, jumalanpalveluksessa käytettävistä esineistä, väliverhosta sekä kaikista näihin liittyvistä tehtävistä.

 

Leeviläisten päämiesten päällikkö oli Eleasar, pappi Aaronin poika. Hän valvoi niitä, jotka hoitivat tehtäviä pyhäkössä.

 

Merarin sukuhaaraan kuuluivat Mahlin ja Musin suvut. Nämä olivat merarilaissuvut. Merarilaiset laskettiin ja merkittiin muistiin. Yli kuukauden ikäisiä miespuolisia oli kaikkiaan 6200. Merarin sukuhaaran päämies oli Suriel, Abihailin poika. Merarin jälkeläiset asuivat leirissä telttamajan sivustalla, pohjoisen puolella. He huolehtivat telttamajan laudoista ja poikkipuista, pylväistä ja niiden jalustoista, telttamajan kalustosta ja kaikista näihin liittyvistä tehtävistä sekä lisäksi ympärillä olevan esipihan pylväistä, niiden jalustoista, kiinnitysvaarnoista ja köysistä.

 

Mooses ja Aaron sekä Aaronin pojat asuivat leirissä pyhäkköteltan edessä, sen itäpuolella. He pitivät israelilaisten puolesta huolta pyhäköstä. Ulkopuolisia oli kuolemanrangaistuksen uhalla kielletty osallistumasta heidän toimiinsa. Herran käskyn mukaisesti Mooses ja Aaron laskivat ja merkitsivät suvuittain muistiin yli kuukauden ikäisten miespuolisten leeviläisten lukumäärän. Heitä oli kaikkiaan 22 000.

 

Esikoisten lunastaminen

Herra sanoi Moosekselle: »Laske israelilaisten kaikki esikoispojat kuukauden ikäisistä alkaen ja merkitse muistiin heidän nimensä. Erota leeviläiset minun omikseni israelilaisten esikoisten sijasta, samoin leeviläisten karja muiden israelilaisten karjaan syntyneiden esikoisten sijasta. Minä olen Herra.»

 

Mooses antoi laskea israelilaisten kaikki esikoiset kuukauden ikäisistä alkaen, niin kuin Herra oli käskenyt. Esikoispojat laskettiin ja heidän nimensä kirjoitettiin muistiin. Heitä oli 22 273.

 

Ja Herra sanoi Moosekselle: »Erota leeviläiset minun omikseni israelilaisten esikoisten sijasta ja leeviläisten karja israelilaisten karjan esikoisten sijasta. Minä olen Herra. Mutta koska israelilaisten esikoisia on 273 enemmän kuin leeviläisiä yhteensä, ota heidän vapaaksi lunastamistaan varten viisi sekeliä miestä kohden laskettuna pyhäkkösekelin painon mukaan, jolloin yksi sekeli on kaksikymmentä geraa. Anna hopea Aaronille ja hänen pojilleen lunastusmaksuksi leeviläisten määrän ylittävistä esikoisista.»

 

Mooses kokosi lunastushopean, joka tarvittiin maksuksi leeviläisten määrän ylittävistä esikoisista. Tämän hopeamäärän, 1365 sekeliä, hän otti maksuksi israelilaisten esikoisista. Sitten Mooses antoi lunastushopean Aaronille ja hänen pojilleen, kuten Herra oli häntä käskenyt.

 

Leeviläisten palvelutehtävät

Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:

»Laskekaa leeviläisistä Kehatin jälkeläiset perhekunnittain ja suvuittain, kaikki miehet, jotka ovat iältään kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä. Heidän on asepalveluksen sijasta suoritettava työpalvelusta pyhäkköteltassa. Kehatin jälkeläisten tehtäviin kuuluu huolehtia teltassa kaikesta, mikä on erityisen pyhää.

 

»Kun leiri siirtyy toiseen paikkaan, Aaronin ja hänen poikiensa tehtävänä on ottaa alas väliverho ja peittää sillä liitonarkku. Sen päälle heidän tulee panna merilehmännahkainen peite, ja päällimmäiseksi on levitettävä sinipunainen täysvillainen kangas. Sitten heidän tulee panna arkun kantotangot paikoilleen.

 

»Uhrileipäpöydän päälle heidän on levitettävä sinipunainen kangas; sen päälle on pantava kulhot, kupit, maljat ja juomauhrikannut. Uhrileipien on oltava pöydällä koko ajan. Näiden päälle heidän on levitettävä karmiininpunainen kangas, ja se on peitettävä merilehmännahkaisella peitteellä. Sitten heidän tulee panna pöydän kantotangot paikoilleen.

 

»Heidän on otettava sinipunainen kangas ja peitettävä sillä seitsenhaarainen lampunjalka lamppuineen, samoin siihen kuuluvat lamppupihdit, tuliastiat ja öljyastiat. Lampunjalka kaikkine varusteineen tulee vielä kääriä merilehmännahkaan ja panna kantolavalle.

 

»Kultaisen suitsutusalttarin päälle heidän on levitettävä sinipunainen kangas ja sen päälle merilehmännahkainen peite. Sitten heidän tulee panna alttarin kantotangot paikoilleen. Heidän tulee myös ottaa kaikki pyhäkössä jumalanpalvelukseen tarvittavat välineet, kääriä ne sinipunaiseen kankaaseen ja panna päällimmäiseksi merilehmännahkainen peite. Sitten heidän tulee panna ne kantolavalle.

 

»Puhdistettuaan polttouhrialttarin rasvaisesta tuhkasta heidän on levitettävä sen yli purppuranpunainen kangas ja pantava sen päälle kaikki alttarilla uhrattaessa tarvittavat välineet: tuliastiat, haarukat, tuhkalapiot ja vihmontamaljat, kaikki alttarin varusteet. Näiden päälle heidän on levitettävä merilehmännahkainen peite. Sitten heidän tulee panna alttarin kantotangot paikoilleen.

 

»Leirin lähtiessä liikkeelle Kehatin jälkeläiset saavat tulla kantamaan pyhäkön varusteita vasta sen jälkeen, kun Aaron ja hänen poikansa ovat saaneet ne peitetyiksi. Peittämättömiin pyhiin esineisiin kehatilaiset eivät saa koskea, etteivät kuolisi. Pyhäkköteltan varusteiden kantaminen on Kehatin jälkeläisten tehtävänä.

 

»Eleasarin, pappi Aaronin pojan, tulee huolehtia seitsenhaaraisen lampun öljystä, hyväntuoksuisesta suitsukkeesta, päivittäisestä ruokauhrista ja pyhissä toimituksissa käytettävästä öljystä. Hän on vastuussa myös koko telttamajasta ja kaikesta mitä siellä on, sekä pyhäköstä että sen varusteista.»

 

Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: »Älkää päästäkö kehatilaissukuja häviämään leeviläisten heimon joukosta. Tehkää siis näin, jotta kehatilaiset saisivat elää eivätkä kuolisi joutuessaan lähelle erityisen pyhiä esineitä: Aaronin ja hänen poikiensa tulee osoittaa kullekin heistä, mitä hänen on tehtävä ja mitä kannettava. Kehatilaiset eivät saa tulla pyhäkköön sopimattomalla hetkellä, sillä jos he näkevät peittämättömiä pyhiä esineitä, he kuolevat.»

 

Herra sanoi Moosekselle:

»Laske myös Gersonin jälkeläisten lukumäärä suvuittain ja perhekunnittain. Laske ja merkitse muistiin kaikki miehet, jotka ovat iältään kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä. Heidän on asepalveluksen sijasta suoritettava työpalvelusta pyhäkköteltassa. Nämä ovat Gersonin sukuun kuuluvien tehtävät ja heidän kannettavikseen määrätyt varusteet: heidän tulee kantaa pyhäkkötelttaa, telttamajaa, sen kankaita ja peitteitä, sekä päällimmäisenä olevaa merilehmännahkaista peitettä ja pyhäkköteltan oviverhoa, telttamajaa ja alttaria ympäröivän esipihan verhoja ja sen oviaukon verhoa, verhojen kiinnitysköysiä ja kaikkia niiden hoitoon tarvittavia varusteita. Heidän tulee myös suorittaa kaikki näihin liittyvät toimet. Gersonilaisten on suoritettava kaikki palvelutehtävänsä Aaronin ja hänen poikiensa antamien käskyjen mukaisesti. Niitä noudattaen heidän tulee kantaa kuormansa ja toimittaa kaikki tehtävänsä. Valvokaa, että he huolehtivat kaikesta, mitä heidän kannettavakseen on uskottu. Nämä ovat ne tehtävät, jotka on määrätty gersonilaissuvuille. Niiden valvonta kuuluu Itamarille, pappi Aaronin pojalle.

 

»Tarkasta ja laske Merarin jälkeläiset perhekunnittain ja suvuittain. Laske ja merkitse muistiin kaikki miehet, jotka ovat kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä. Myös merarilaisten velvollisuutena on suorittaa työpalvelusta pyhäkköteltassa. Heidän tulee kantaa nämä varusteet: telttamajan laudat poikkipuineen, sen pylväät jalustoineen, majaa ympäröivän esipihan pylväät ja niiden jalustat, kiinnitysvaarnat ja köydet sekä kaikki niiden käsittelyyn ja hoitoon tarvittavat varusteet. Määrätkää nimeltä mainiten, mitkä varusteet kullekin uskotaan kannettaviksi. Nämä ovat ne tehtävät, jotka on määrätty merarilaissuvuille. Niiden valvonta kuuluu Itamarille, pappi Aaronin pojalle.»

 

Palvelusvelvollisten leeviläisten laskenta

Mooses, Aaron ja kansan päälliköt laskivat ja merkitsivät muistiin Kehatin jälkeläiset perhekunnittain ja suvuittain, kaikki miehet, jotka olivat iältään kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä ja joiden velvollisuutena oli huolehtia pyhäkkötelttaan liittyvistä töistä. Näitä oli suvuittain laskettuna 2750. Tämän verran oli kehatilaissuvuissa miehiä, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin pyhäkköteltan työtehtäviä varten. Mooses ja Aaron laskivat ja merkitsivät heidät muistiin Herralta saamansa käskyn mukaisesti.

 

Gersonin jälkeläisiä, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin perhekunnittain ja suvuittain, miehiä, jotka olivat iältään kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä ja joiden velvollisuutena oli huolehtia pyhäkkötelttaan liittyvistä töistä, oli perhekunnittain ja suvuittain laskettuna 2630. Tämän verran oli gersonilaissuvuissa miehiä, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin pyhäkköteltan työtehtäviä varten. Mooses ja Aaron laskivat ja merkitsivät heidät muistiin Herralta saamansa käskyn mukaisesti.

 

Merarin jälkeläisiä, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin perhekunnittain ja suvuittain, miehiä, jotka olivat iältään kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä ja joiden velvollisuutena oli huolehtia pyhäkkötelttaan liittyvistä töistä, oli perhekunnittain ja suvuittain laskettuna 3200. Tämän verran oli merarilaissuvuissa miehiä, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin pyhäkköteltan työtehtäviä varten. Mooses ja Aaron laskivat ja merkitsivät heidät muistiin Herralta saamansa käskyn mukaisesti.

 

Leeviläisiä, jotka Mooses, Aaron ja Israelin päälliköt laskivat ja merkitsivät muistiin perhekunnittain ja suvuittain, miehiä, jotka olivat iältään kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä ja joiden tehtävänä oli työskennellä ja palvella pyhäkköteltassa ja kantaa sen varusteita, oli kaikkiaan 8580. Leeviläiset laskettiin ja merkittiin muistiin sen käskyn mukaisesti, jonka Herra oli Mooseksen täytettäväksi antanut. Jokaiselle määrättiin erikseen, mikä oli hänen tehtävänsä ja mitä varusteita hänen oli kannettava. Kaikki tehtiin sen käskyn mukaisesti, jonka Herra oli Moosekselle antanut.

 


Facebook-ryhmä

Päivän materiaali tulee myös omaan Facebook-ryhmäänsä. Keskustellaan yhdessä!
Liity mukaan Facebook-ryhmään tämän linkin kautta.

Livekirkko

Tämä päivittäinen katkelmajaottelu on Livekirkko ry:n raamatunlukuohjelmasta, jonka perusteella luemme Raamatun kronologisesti kannesta kanteen vuoden aikana.

Meillä on evankeliumi tehtävänä. Livekirkko tarjoaa kristillistä sisältöä ihmisille siellä, missä he ovat.


Raamatunkäännös vuoden 1992 kirkkoraamatun mukaan. Tekijänoikeudet kirkon keskusrahasto.