Päivän teksti

Väenlasku Siinailla

Vuoden ja kuukauden kuluttua siitä kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptistä, toisen vuoden toisen kuun ensimmäisenä päivänä, Herra sanoi Siinain autiomaassa pyhäkköteltassa Moosekselle: »Laskekaa Israelin miesten lukumäärä perhekunnittain ja suvuittain ja merkitkää muistiin jokaisen nimi. Sinun ja Aaronin tulee tarkastaa kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet ja laskea joukko joukolta heidän lukumääränsä. Teidän apunanne olkoon jokaisesta heimosta yksi mies, sukunsa päämies. Nämä ovat ne miehet, joiden tulee avustaa teitä: Ruubenin heimosta Elisur, Sedeurin poika, Simeonin heimosta Selumiel, Surisaddain poika, Juudan heimosta Nahson, Amminadabin poika, Isaskarin heimosta Netanel, Suarin poika, Sebulonin heimosta Eliab, Helonin poika, Joosefin jälkeläisistä Efraimin heimoon kuuluva Elisama, Ammihudin poika, ja Manassen heimoon kuuluva Gamliel, Pedasurin poika, Benjaminin heimosta Abidan, Gideonin poika, Danin heimosta Ahieser, Ammisaddain poika, Asserin heimosta Pagiel, Okranin poika, Gadin heimosta Eljasaf, Deuelin poika, sekä Naftalin heimosta Ahira, Enanin poika.» Nämä olivat kansan edusmiehet, heimojen ja sukujen päälliköt, jotka johtivat Israelin sotajoukkoja.

 

Mooses ja Aaron ottivat mukaansa nämä nimeltä mainitut miehet ja kutsuivat koko kansan koolle toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat miehet laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näin Mooses tarkasti ja laski israelilaiset Siinain autiomaassa, kuten Herra oli käskenyt.

 

Ruubenin, Israelin esikoisen, jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Ruubenin heimon jäseniä oli 46 500.

 

Simeonin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Simeonin heimon jäseniä oli 59 300.

 

Gadin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Gadin heimon jäseniä oli 45 650.

 

Juudan jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Juudan heimon jäseniä oli 74 600.

 

Isaskarin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Isaskarin heimon jäseniä oli 54 400.

 

Sebulonin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Sebulonin heimon jäseniä oli 57 400.

 

Joosefin pojan Efraimin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Efraimin heimon jäseniä oli 40 500.

 

Joosefin toisen pojan Manassen jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Manassen heimon jäseniä oli 32 200.

 

Benjaminin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Benjaminin heimon jäseniä oli 35 400.

 

Danin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Danin heimon jäseniä oli 62 700.

 

Asserin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Asserin heimon jäseniä oli 41 500.

 

Naftalin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Naftalin heimon jäseniä oli 53 400.

 

Tässä olivat katselmuksessa lasketut miehet. Katselmuksen toimittivat Mooses, Aaron ja Israelin päämiehet, joita oli kaksitoista eli yksi mies kustakin heimosta. Katselmuksessa suvuittain laskettuja israelilaisia, kaksikymmenvuotiaita tai sitä vanhempia sotakelpoisia Israelin miehiä, oli kaikkiaan 603 550.

 

Leeviläisten erikoisasema

Leeviläisiä ja heidän sukujaan ei otettu lukuun väenlaskussa.

Herra sanoi Moosekselle: »Leevin heimoa sinun ei pidä tarkastaa sotapalvelusta varten, äläkä laske leeviläisten lukua, kun lasket muiden israelilaisten lukumäärän. Pane leeviläiset huolehtimaan liitonarkun asumuksesta, sen kalustosta ja kaikesta muusta siihen kuuluvasta. Heidän tehtävänään on telttamajan ja kaikkien sen varusteiden kuljetus. Heidän tulee palvella pyhäkössä ja asua leirissä sen ympärillä. Kun telttamaja siirretään uuteen leiripaikkaan, leeviläisten on purettava maja, ja kun pyhäkkö on saapunut perille, heidän tulee pystyttää se. Jos joku ulkopuolinen puuttuu näihin tehtäviin, hänet on surmattava. Israelilaisten tulee asettua leiriin heimoittain, kunkin heimon joukkoineen oman tunnuksensa ympärille. Leeviläisten on leiriydyttävä telttamajan ympärille, ettei Herran viha kohtaisi Israelin kansaa. Leeviläisten tulee huolehtia liitonarkun majasta ja siellä suoritettavasta palveluksesta.»

 

Israelilaiset tekivät kaiken sen käskyn mukaisesti, jonka Herra oli Moosekselle antanut.

 

Heimojen järjestys leirissä ja matkalla

Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:

»Israelilaisten tulee asettua leiriin pyhäkköteltan ympärille, mutta jonkin matkan päähän siitä. Jokaisen on leiriydyttävä heimonsa tunnuksen ja sukunsa merkin lähelle omalle paikalleen.

 

»Pyhäkköteltan itäpuolelle asettuu Juudan heimo tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Juudan päällikkönä on Nahson, Amminadabin poika. Hänen joukkojensa vahvuus on 74 600 asekuntoista miestä. Juudan leirin viereen asettuu Isaskarin heimo, jonka päällikkönä on Netanel, Suarin poika. Hänen joukkojensa vahvuus on 54 400 asekuntoista miestä. Juudan toiselle puolelle asettuu Sebulonin heimo. Heimon päällikkönä on Eliab, Helonin poika, jonka joukkojen vahvuus on 57 400 asekuntoista miestä. Juudan leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 186 400. Tämän leirikunnan tulee marssia etumaisena.

 

»Pyhäkköteltan eteläpuolelle asettuu Ruubenin heimo tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Tämän heimon päällikkönä on Elisur, Sedeurin poika, jonka joukkojen vahvuus on 46 500 asekuntoista miestä. Ruubenin leirin vieressä on Simeonin heimon paikka. Heimon päällikkönä on Selumiel, Surisaddain poika, jonka joukkojen vahvuus on 59 300 asekuntoista miestä. Ruubenin leirin toiselle puolelle asettuu Gadin heimo. Heimon päällikkönä on Eljasaf, Deuelin poika, jonka joukkojen vahvuus on 45 650 asekuntoista miestä. Ruubenin leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 151 450. He marssivat Juudan leirikunnan jäljessä.

 

»Seuraavina eli keskimmäisinä ovat leeviläiset, jotka kuljettavat pyhäkkötelttaa. Heimojen tulee lähteä tunnustensa jäljessä matkaan siinä järjestyksessä, jossa ne ovat olleet leirissä.

 

»Länsipuolelle asettuu Efraimin heimo tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Tämän heimon päällikkönä on Elisama, Ammihudin poika, jonka joukkojen vahvuus on 40 500 asekuntoista miestä. Efraimin leirin vieressä on Manassen heimon paikka. Heimon päällikkönä on Gamliel, Pedasurin poika, jonka joukkojen vahvuus on 32 200 asekuntoista miestä. Efraimin toiselle puolelle asettuu Benjaminin heimo. Heimon päällikkönä on Abidan, Gideonin poika, jonka joukkojen vahvuus on 35 400 asekuntoista miestä. Efraimin leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 108 100. Marssijärjestyksessä heidän paikkansa on kolmantena.

 

»Pohjoispuolelle asettuu Danin heimo tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Danin heimon päällikkönä on Ahieser, Ammisaddain poika, jonka joukkojen vahvuus on 62 700 asekuntoista miestä. Danin viereen asettuu Asserin heimo, jonka päällikkönä on Pagiel, Okranin poika. Hänen joukkojensa vahvuus on 41 500 asekuntoista miestä. Danin toisella puolella on Naftalin heimon paikka. Heimon päällikkönä on Ahira, Enanin poika, jonka joukkojen vahvuus on 53 400 asekuntoista miestä. Danin leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 157 600. Marssijärjestyksessä he ovat tunnuksineen viimeisinä.»

 

Tässä olivat israelilaisten asekuntoiset miehet suvuittain laskettuina. Leirikuntien joukkoja oli kaikkiaan 603 550 miestä. Leeviläisiä ei tarkastettu eikä laskettu muiden israelilaisten mukana; tämän määräyksen Herra oli Moosekselle antanut.

 

Israelilaiset noudattivat Herran käskyä. Leirissä he asettuivat heimoittain ja suvuittain tunnustensa ympärille, ja matkatessaan he kulkivat säädetyssä järjestyksessä.

 


Facebook-ryhmä

Päivän materiaali tulee myös omaan Facebook-ryhmäänsä. Keskustellaan yhdessä!
Liity mukaan Facebook-ryhmään tämän linkin kautta.

Livekirkko

Tämä päivittäinen katkelmajaottelu on Livekirkko ry:n raamatunlukuohjelmasta, jonka perusteella luemme Raamatun kronologisesti kannesta kanteen vuoden aikana.

Meillä on evankeliumi tehtävänä. Livekirkko tarjoaa kristillistä sisältöä ihmisille siellä, missä he ovat.


Raamatunkäännös vuoden 1992 kirkkoraamatun mukaan. Tekijänoikeudet kirkon keskusrahasto.