Päivän teksti

Kyyros antaa luvan temppelin rakentamiseen

Persian kuninkaan Kyyroksen ensimmäisenä hallitusvuotena Herra toteutti sanansa, jonka profeetta Jeremia oli julistanut. Hän johdatti Kyyroksen kuuluttamaan kaikkialla valtakunnassaan sekä suullisesti että kirjallisesti: »Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas: Herra, taivaan Jumala, on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on nyt käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. Kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansaansa, tulee lähteä Juudan Jerusalemiin rakentamaan Herran, Israelin Jumalan, temppeliä. Olkoon teidän Jumalanne teidän kanssanne! Herra on Jumala, jonka asuinsija on Jerusalem. Kaikkialla, missä tämän kansan jäseniä yhä elää muukalaisina, tulee paikkakunnan asukkaiden antaa heille mukaan hopeaa ja kultaa ja tavaraa ja karjaa sekä muita lahjoja Jerusalemiin rakennettavaa Herran temppeliä varten.»

 

Matkaan varustautuivat Juudan ja Benjaminin sukukuntien päämiehet sekä papit ja leeviläiset, kaikki, joissa Jumala oli herättänyt halun lähteä rakentamaan Jerusalemiin Herran temppeliä. Ympäristön asukkaat antoivat heille hopeaa ja kultaa, tavaraa, karjaa ja kalleuksia, ja vielä muutakin heille lahjoitettiin.

 

Persian kuningas Kyyros käski kantaa esiin Herran temppelin esineet, jotka Nebukadnessar oli tuonut mukanaan Jerusalemista ja asettanut oman jumalansa temppeliin. Kuningas antoi ne aarteidenvartija Mitredatille, ja tämä teki niistä luettelon Sesbassarille, Juudan ruhtinaalle. Esineitä oli seuraavat määrät: kultaisia uhrimaljoja kolmekymmentä, hopeisia uhrimaljoja tuhat, muita uhriastioita kaksikymmentäyhdeksän, kultaisia pikareja kolmekymmentä, hopeisia pikareja neljäsataakymmenen ja muita astioita tuhat. Kulta- ja hopeaesineitä oli yhteensä viisituhatta neljäsataa. Ne kaikki Sesbassar toi mukanaan, kun pakkosiirtolaiset palasivat Babyloniasta Jerusalemiin.

 

Kotiin palanneiden luettelo

Nämä ovat ne Juudan maakunnan miehet, jotka Babylonian kuningas Nebukadnessar oli vienyt pakkosiirtolaisuuteen ja jotka nyt lähtivät matkalle takaisin Jerusalemiin ja Juudaan, kukin omaan kaupunkiinsa. Heitä johtivat Serubbabel, Jesua, Nehemia, Seraja, Reelaja, Mordokai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum ja Baana.

 

Näiden israelilaisten lukumäärä oli: Pareosin sukua 2172, Sefatjan sukua 372, Arahin sukua 775, Pahat-Moabin sukua, Jesuan ja Joabin jälkeläisiä, 2812, Elamin sukua 1254, Sattun sukua 945, Sakkain sukua 760, Banin sukua 642, Bebain sukua 623, Asgadin sukua 1222, Adonikamin sukua 666, Bigvain sukua 2056, Adinin sukua 454, Aterin sukua, Hiskian jälkeläisiä, 98, Besain sukua 323, Joran sukua 112, Hasumin sukua 223, Gibbarin sukua 9.

 

Betlehemiläisiä oli 123, netofalaisia 56, anatotilaisia 128, asmavetilaisia 42, kirjat-jearimilaisia, kefiralaisia ja beerotilaisia 743, ramalaisia ja gebalaisia 621, mikmasilaisia 122, beteliläisiä ja ailaisia 223, nebolaisia 52.

 

Magbisin sukua oli 156, Elamin, sen toisen, sukua 1254, Harimin sukua 320.

 

Lodilaisia, hadidilaisia ja onolaisia oli 725, jerikolaisia 345, senaalaisia 3630.

 

Pappeja oli: Jedajan sukua, Jesuan jälkeläisiä, 973, Immerin sukua 1052, Pashurin sukua 1247, Harimin sukua 1017.

 

Leeviläisiä oli: Jesuan sukua, Kadmielin, Binnuin ja Hodavjan jälkeläisiä, 74.

 

Laulajia oli: Asafin sukua 128.

 

Portinvartijoita oli: Sallumin, Aterin, Talmonin, Akkubin, Hatitan ja Sobain sukua yhteensä 139.

 

Temppelipalvelijoita oli: Sihan, Hasufan, Tabbaotin, Kerosin, Siahan, Padonin, Lebanan, Hagaban, Akkubin, Hagabin, Salmain, Hananin, Giddelin, Gaharin, Reajan, Resinin, Nekodan, Gassamin, Ussan, Paseahin, Besain, Asnan, maonilaisten, nafusilaisten, Bakbukin, Hakufan, Harhurin, Baslutin, Mehidan, Harsan, Barkosin, Siseran, Temahin, Nesiahin ja Hatifan suvut.

 

Salomon palvelijoiden jälkeläisiä oli: Sotain, Soferetin, Perudan, Jaelan, Darkonin, Giddelin, Sefatjan, Hattilin, Pokeret-Sebaimin ja Amin suvut.

 

Temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijoiden jälkeläisiä oli yhteensä 392.

 

Seuraavat Tel-Melahista, Tel-Harsasta, Kerub-Addanista ja Immeristä lähteneet eivät pystyneet osoittamaan, että he ja heidän sukunsa olivat israelilaisia: Delajan, Tobian ja Nekodan jälkeläiset, yhteensä 652. Joukossa oli myös pappeja, nimittäin Hobajan, Kosin ja Barsillain jälkeläiset; Barsillai oli ottanut vaimokseen gileadilaisen Barsillain tyttären, ja häntä nimitettiin vaimonsa suvun mukaan. Nämä etsivät sukuluetteloista merkintää itsestään, mutta sitä ei löytynyt, ja sen vuoksi heidät katsottiin pappeuteen kelpaamattomiksi. Käskynhaltija kielsi heitä nauttimasta pyhiä uhreja, kunnes ilmaantuisi pappi, joka voisi ratkaista asian urimilla ja tummimilla.

 

Lähtijöitä oli kaikkiaan 42 360 henkeä. Lisäksi tulivat orjat ja orjattaret, joita oli 7337. Laulajia, miehiä ja naisia, oli 200. Tällä joukolla oli hevosia 736, muuleja 245, kameleja 435 ja aaseja 6720.

 

Tullessaan Jerusalemiin Herran temppelin paikalle monet sukujen päämiehet antoivat lahjoja temppeliä varten, jotta se voitaisiin pystyttää uudelleen entiselle paikalleen. He antoivat rakentamista varten niin paljon kuin pystyivät, yhteensä 61 000 kultadrakmaa, 5000 hopeaminaa ja 100 papinpukua. Sitten papit, leeviläiset ja osa kansaa asettuivat asumaan Jerusalemiin, mutta laulajat, portinvartijat ja temppelipalvelijat menivät omiin kaupunkeihinsa, samoin muut israelilaiset omiinsa.

 

Alttari ja uhritoimitukset

Kun tuli vuoden seitsemäs kuukausi, kokoontui kansa kaikista kaupungeista viimeistä miestä myöten Jerusalemiin. Jesua, Josadakin poika, ja hänen veljensä, jotka olivat pappeja, sekä Serubbabel, Sealtielin poika, ja hänen veljensä ryhtyivät rakentamaan alttaria Israelin Jumalalle uhratakseen sillä polttouhrit, niin kuin on säädetty Mooseksen, Jumalan miehen, laissa. Israelilaiset pystyttivät alttarin entiselle paikalleen, vaikka naapurikansat yrittivät heitä pelotella. Alttarilla he uhrasivat joka aamu ja ilta polttouhrit Herralle. He viettivät säädösten mukaisesti myös lehtimajanjuhlaa ja uhrasivat joka päivä niin monta polttouhria kuin siksi päiväksi oli säädetty. Siitä lähtien toimitettiin päivittäiset polttouhrit sekä uudenkuun ja muiden Herralle pyhitettyjen juhlapäivien uhrit. Lisäksi toimitettiin erilaisia vapaaehtoisia uhreja Herralle. Näitä polttouhreja alettiin uhrata seitsemännen kuun ensimmäisestä päivästä lähtien, vaikka Herran temppelin rakentamista ei vielä ollut aloitettu.

 

Temppelin perustus lasketaan

Herran temppeliä rakentamaan israelilaiset palkkasivat kivenhakkaajia ja kirvesmiehiä. He antoivat sidonilaisille ja tyroslaisille ruokatarvikkeita, juomia ja öljyä, jotta nämä kuljettaisivat setritukkeja meritse Libanonista Jafoon. Tähän oli Persian kuningas Kyyros antanut heille luvan. Temppelin rakentamisen panivat alulle Serubbabel, Sealtielin poika, ja Jesua, Josadakin poika, toisena vuotena sen jälkeen kun israelilaiset olivat saapuneet Jumalan temppelin paikalle Jerusalemiin, toisessa kuussa. Mukana olivat myös heidän veljensä, papit ja leeviläiset, sekä kaikki muut, jotka olivat palanneet pakkosiirtolaisuudesta. Temppelin rakennustöitä valvomaan asetettiin kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat leeviläiset. Työtä ryhtyivät johtamaan Jesua, hänen poikansa ja hänen veljensä Kadmiel, Binnui ja Hodavja sekä leeviläiset Henadadin pojat ja heidän poikansa ja veljensä.

 

Kun Herran temppelin perustukset oli laskettu, saapuivat pellavapukuiset papit torvineen ja leeviläiset Asafin jälkeläiset symbaaleineen, ja he virittivät ylistyksen Herralle, niin kuin Daavid, Israelin kuningas, oli määrännyt. He ylistivät ja kiittivät Herraa:

 

– Hän on hyvä,

iäti kestää hänen armonsa

Israelia kohtaan.

 

Ja kansa kohotti suuren riemuhuudon ja ylisti Herraa siitä, että temppelin perustus oli saatu lasketuksi. Mutta monet vanhat papit, leeviläiset ja sukujen päämiehet, jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät ja valittivat, kun he katselivat uuden temppelin perustuksia. Monet taas huusivat ilosta, ja äänekkäässä riemussaan ihmiset eivät kuulleet toisten itkua. Kansan ilonpito kuului kauas.

 

Samarialaisia ei oteta mukaan rakennustöihin

Kun Juudan ja Benjaminin viholliset saivat tietää, että pakkosiirtolaisuudesta palanneet olivat alkaneet rakentaa temppeliä Herralle, Israelin Jumalalle, he tulivat Serubbabelin ja sukujen päämiesten luo ja sanoivat: »Me tulemme mukaan rakentamaan, sillä mekin palvelemme teidän Jumalaanne. Hänelle me olemme uhranneet siitä lähtien, kun Assyrian kuningas Asarhaddon toi meidät tänne.» Serubbabel, Jesua ja muut Israelin sukujen päämiehet vastasivat: »Emme me voi yhdessä teidän kanssanne rakentaa temppeliä Jumalallemme. Me rakennamme yksin temppelin Herralle, Israelin Jumalalle, niin kuin Persian kuningas Kyyros on käskenyt meidän tehdä.»

 

Tämän jälkeen maan asukkaat alkoivat pelotella Juudan kansaa saadakseen sen luopumaan rakennustöistä. He lahjoivat virkamiehiä tehdäkseen tyhjäksi Juudan kansan hankkeen. Tätä jatkui niin kauan kuin Persian kuningas Kyyros eli, aina kuningas Dareioksen hallituskauteen asti.

 

Jerusalemin rakennustyöt keskeytetään

Kserkseen ollessa Persian kuninkaana, hänen hallituskautensa alussa, maan asukkaat kirjoittivat syytöskirjeen Juudan ja Jerusalemin asukkaita vastaan.

 

Kuningas Artakserkseen aikana Bislam, Mitredat ja Tabel kirjoittivat virkatovereidensa kanssa kirjeen kuninkaalle. Se oli kirjoitettu aramealaisin kirjaimin ja aramean kielellä.

 

Myös käskynhaltija Rehum ja kirjuri Simsai kirjoittivat kuningas Artakserkseelle Jerusalemia koskevan valituskirjeen. Siinä mainittiin ensin kirjeen lähettäjät:

 

»Käskynhaltija Rehum, kirjuri Simsai ja heidän virkatoverinsa, tuomarit, lähettiläät, tarkastajat, valvojat, erekiläiset, babylonialaiset, Susan elamilaiset sekä muut kansat, jotka suuri ja kuuluisa Assurbanipal on siirtänyt Samarian kaupunkeihin ja sijoittanut asumaan tänne ja muualle Eufratin länsipuoliseen maakuntaan.»

 

Tässä on jäljennös heidän lähettämästään kirjeestä:

 

»Kuningas Artakserkseelle palvelijoiltasi, Eufratin länsipuolisen maakunnan miehiltä.

 

»Ilmoitamme kuninkaalle, että juutalaiset, jotka ovat lähteneet maastasi, ovat tulleet meidän alueellemme Jerusalemiin. He rakentavat nyt tuota kapinallista ja pahaa kaupunkia ja tukevat ja kunnostavat sen muureja. Siksi ilmoitamme kuninkaalle, että jos tuo kaupunki rakennetaan ja sen muurit saatetaan kuntoon, he eivät sen jälkeen enää maksa verojaan ja muita maksujaan eivätkä tulleja, ja näin kuninkaan tulot vähenevät. Koska me olemme kuninkaan uskollisia palvelijoita, emme voi tyynesti katsella tällaista kuninkaan halventamista. Lähetämme siis sinulle, kuningas, asiasta ilmoituksen, jotta antaisit tutkia isiesi asiakirjat. Niistä käy ilmi, että tämä on kapinallinen kaupunki, joka on aiheuttanut vahinkoa kuninkaille ja maakunnille ja jossa on kapinoitu jo muinaisina aikoina. Sen vuoksi kaupunki onkin hävitetty. Me ilmoitamme sinulle, kuningas, että jos tuo kaupunki rakennetaan uudelleen ja sen muurit kunnostetaan, menetät Eufratin länsipuolella olevat maat.»

 

Kuningas lähetti vastauksen:

 

»Tervehdys käskynhaltija Rehumille, kirjuri Simsaille ja heidän virkatovereilleen, jotka asuvat Samariassa ja muualla Eufratin länsipuolella.

 

»Kirjelmä, jonka lähetitte, on käännetty ja luettu minulle. Minä käskin tutkia asiaa, ja silloin todettiin, että tuo kaupunki on jo muinaisina aikoina noussut kuninkaita vastaan ja että siellä on pantu toimeen kapinoita ja levottomuuksia. Jerusalemissa on ollut mahtavia kuninkaita, jotka ovat hallinneet koko Eufratin länsipuolista aluetta ja joille on maksettu veroa, muita maksuja ja tulleja. Antakaa siis määräys, että noiden miesten on keskeytettävä työnsä. Kaupunkia ei saa rakentaa, ennen kuin minä annan luvan. Huolehtikaa tarkoin tästä asiasta, jotta kuninkaalle ei koituisi vahinkoa.»

 

Kun kuningas Artakserkseen kirjeen jäljennös oli luettu käskynhaltija Rehumille, kirjuri Simsaille ja heidän virkatovereilleen, he lähtivät kiireesti Jerusalemiin juutalaisten luo ja pakottivat väkivalloin heidät lopettamaan työnsä.

 

Silloin keskeytyi Jumalan temppelin rakennustyö Jerusalemissa, ja se oli pysähdyksissä Persian kuninkaan Dareioksen hallituskauden toiseen vuoteen asti.

 


Facebook-ryhmä

Päivän materiaali tulee myös omaan Facebook-ryhmäänsä. Keskustellaan yhdessä!
Liity mukaan Facebook-ryhmään tämän linkin kautta.

Livekirkko

Tämä päivittäinen katkelmajaottelu on Livekirkko ry:n raamatunlukuohjelmasta, jonka perusteella luemme Raamatun kronologisesti kannesta kanteen vuoden aikana.

Meillä on evankeliumi tehtävänä. Livekirkko tarjoaa kristillistä sisältöä ihmisille siellä, missä he ovat.


Raamatunkäännös vuoden 1992 kirkkoraamatun mukaan. Tekijänoikeudet kirkon keskusrahasto.