Päivän teksti

Daavidin kuninkuus vahvistuu

Tyroksen kuningas Hiram lähetti Daavidin luo lähettiläitä. Sitten hän toimitti setripuuta ja lähetti muurareita ja kirvesmiehiä rakentamaan Daavidille palatsia. Nyt Daavid ymmärsi, että Herra oli vahvistanut hänen asemansa Israelin kuninkaana ja antanut hänen kuninkuutensa menestyä kansansa Israelin vuoksi.

 

Jerusalemissa Daavid otti lisää vaimoja, ja hänelle syntyi vielä poikia ja tyttäriä. Hänen Jerusalemissa syntyneiden poikiensa nimet olivat Sammua, Sobab, Natan, Salomo, Jibhar, Elisua, Elpelet, Nogah, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeljada ja Elifelet.

 

Daavid voittaa filistealaiset

Kun filistealaiset kuulivat, että Daavid oli voideltu koko Israelin kuninkaaksi, he lähtivät kaikki liikkeelle käydäkseen Daavidin kimppuun. Saatuaan tästä tiedon Daavid lähti heitä vastaan. Filistealaiset tulivat ja tunkeutuivat kaikkialle Refaiminlaaksoon. Daavid kysyi Jumalalta: »Lähdenkö filistealaisia vastaan? Annatko heidät minun käsiini?» Herra vastasi hänelle: »Lähde! Minä annan heidät sinun käsiisi.» Israelilaiset lähtivät Baal-Perasimiin, ja Daavid löi siellä filistealaiset. Hän sanoi: »Jumala on murtanut minun viholliseni niin kuin vedet murtavat padon.» Tämän vuoksi paikka sai nimen Baal-Perasim.Filistealaiset jättivät sinne jumalankuvansa, ja Daavidin käskystä ne poltettiin.

 

Mutta filistealaiset tunkeutuivat uudelleen Refaiminlaaksoon. Daavid kysyi jälleen Jumalalta neuvoa, ja Jumala vastasi: »Älä mene heitä vastaan, vaan kierrä heidän taakseen ja hyökkää heidän kimppuunsa balsamipuiden kohdalta. Kun kuulet puiden latvoista kuin askelten kahinaa, lähde silloin hyökkäykseen. Se on merkkinä siitä, että Jumala on lähtenyt edelläsi tuhoamaan filistealaisten leirin.» Daavid teki niin kuin Jumala oli käskenyt, ja israelilaiset tuhosivat filistealaisten leirin ja ajoivat heitä takaa Gibeonista aina Geseriin saakka. Daavidin maine levisi kaikkiin maihin, ja Herra saattoi kaikki vieraat kansat pelkäämään häntä.

 

Liitonarkku tuodaan Jerusalemiin

Daavid rakennutti itselleen taloja Jerusalemiin, ja hän määräsi myös paikan Jumalan liitonarkulle ja pystytti sitä varten teltan. Sitten hän sanoi: »Ainoastaan leeviläiset saavat kantaa Jumalan arkkua, sillä heidät Herra on valinnut kantamaan sitä ja palvelemaan häntä ikuisesti.» Daavid kutsui kaikki israelilaiset Jerusalemiin, jotta he yhdessä noutaisivat Herran arkun siihen paikkaan, jonka hän oli sitä varten varannut. Hän kokosi myös Aaronin jälkeläiset ja leeviläiset: Kehatin sukua 120 miestä, päämiehenä Uriel, Merarin sukua 220 miestä, päämiehenä Asaja, Gersomin sukua 130 miestä, päämiehenä Joel, Elisafanin sukua 200 miestä, päämiehenä Semaja, Hebronin sukua 80 miestä, päämiehenä Eliel, ja Ussielin sukua 112 miestä, päämiehenä Amminadab.

 

Sitten Daavid kutsui papeista Sadokin ja Abjatarin sekä leeviläisistä Urielin, Asajan, Joelin, Semajan, Elielin ja Amminadabin ja sanoi heille: »Leeviläisten sukujen päämiehet! Puhdistautukaa ja pyhittäkää itsenne ja veljenne ja tuokaa sitten Herran, Israelin Jumalan, liitonarkku paikkaan, jonka olen sitä varten valmistanut. Koska te ette viime kerralla olleet mukanamme, niin Herra, meidän Jumalamme, löi meitä. Emme osanneet lähestyä häntä oikealla tavalla.» Papit ja leeviläiset puhdistautuivat ja pyhittivät itsensä Herran, Israelin Jumalan, arkun noutamista varten. Sitten leeviläiset nostivat Jumalan arkun tankojen varassa olkapäilleen, niin kuin Mooses Herran sanan mukaisesti oli käskenyt.

 

Daavid käski leeviläisten päämiesten asettaa heimolaisistaan laulajat laulamaan riemuvirsiä lyyran, harpun ja symbaalien säestyksellä. Tähän tehtävään leeviläiset asettivat Hemanin, Joelin pojan, ja hänen sukulaisistaan Asafin, Berekjan pojan, sekä lisäksi Merarin jälkeläisistä Etanin, Kusajan pojan. Heidän avustajinaan toimivat heidän heimolaisensa Sakarja, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Maaseja, Mattitja, Elifelehu, Mikneja, Obed-Edom ja Jeiel, jotka olivat ovenvartijoita. Laulajista Hemanin, Asafin ja Etanin tuli helisyttää pronssisymbaaleja, Sakarjan, Asielin, Semiramotin, Jehielin, Unnin, Eliabin, Maasejan ja Benajan tuli soittaa lyyraa korkeassa äänialassa ja Mattitjan, Elifelehun, Miknejan, Obed-Edomin, Jeielin ja Asasjan säestää laulua harpuilla matalassa äänialassa. Kenanja, leeviläisten laulajien päämies, johti laulua, koska hänellä oli siihen erityinen taito. Berekja ja Elkana olivat arkun vartijoina. Sebanja, Josafat, Netanel, Amasai, Sakarja, Benaja ja Elieser, jotka olivat pappeja, soittivat torvia Jumalan arkun edessä. Myös Obed-Edom ja Jehia toimivat arkun vartijoina.

 

Sitten Daavid, Israelin vanhimmat ja tuhannenpäälliköt lähtivät kaikkien riemuitessa kuljettamaan Herran liitonarkkua Obed-Edomin talosta. Kun leeviläiset Jumalan avulla lähtivät kantamaan liitonarkkua, uhrattiin seitsemän sonnia ja seitsemän pässiä. Daavid oli vaatetettu hienoimmasta pellavasta tehtyyn viittaan, ja samoin olivat vaatetetut arkkua kantavat leeviläiset, laulajat ja Kenanja, joka johti laulua. Daavidilla oli yllään myös pellavainen kasukka.

 

Niin Israelin väki nouti Herran liitonarkun riemuhuutojen raikuessa ja torvien, trumpettien ja symbaalien, lyyrain ja harppujen soidessa. Mutta kun Herran liitonarkku oli tulossa Daavidin kaupunkiin, Saulin tytär Mikal katseli ikkunasta. Nähdessään kuningas Daavidin tanssivan ja karkeloivan Mikal mielessään halveksi häntä.

 

Leeviläisten kiitosvirsi

Jumalan liitonarkku tuotiin keskelle telttaa, jonka Daavid oli pystyttänyt sitä varten, ja Jumalan edessä uhrattiin polttouhreja ja yhteysuhreja. Uhritoimituksen päätettyään Daavid siunasi kansan Herran nimeen ja jakoi kaikille israelilaisille, miehille ja naisille, kullekin uhrileivän, yhden osuuden uhrilihasta ja hunajaleivonnaisen.

 

Daavid määräsi muutamia leeviläisiä suorittamaan palvelusta Herran arkun edessä ja ylistäen laulamaan Herran, Israelin Jumalan, kiitosta. Heidän johtajanaan oli Asaf, ja hänestä seuraavana oli Sakarja. Sitten olivat Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom ja Jeiel, jotka soittivat harppua ja lyyraa. Asaf helisytti symbaaleja, ja papit Benaja ja Jahasiel puhalsivat koko ajan torvea Jumalan liitonarkun edessä. Tuona päivänä Daavid asetti Asafin ja hänen veljensä ensimmäistä kertaa laulamaan Herralle tätä ylistystä:

 

– Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään,

kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan!

Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä,

kertokaa hänen ihmetöistään.

Ylistäkää hänen pyhää nimeään.

Iloitkoot kaikki, jotka etsivät Herraa!

Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa,

etsikää aina hänen kasvojaan.

Muistakaa aina hänen ihmetyönsä,

hänen suuret tekonsa ja hänen tuomionsa,

te Israelin, hänen palvelijansa, jälkeläiset,

te Jaakobin pojat, jotka hän on valinnut.

 

Hän on Herra, meidän Jumalamme,

hänen valtansa ulottuu yli koko maanpiirin.

Muistakaa aina hänen liittonsa,

tuhansille sukupolville annettu lupaus,

liitto, jonka hän teki Abrahamin kanssa,

vala, jonka hän vannoi Iisakille.

Hän vahvisti sen ohjeeksi Jaakobille,

teki Israelin kanssa ikuisen liiton.

Hän sanoi: »Sinulle minä annan Kanaaninmaan,

perintöosaksi minä määrään sen teille.»

Kun teitä oli vain pieni määrä,

kun olitte vain vähäinen joukko muukalaisia,

kun vaelsitte kansan luota toisen luo,

valtakunnasta toiseen,

hän ei antanut kenenkään sortaa teitä.

Teidän tähtenne hän varoitti kuninkaita:

»Älkää koskeko niihin, jotka olen voidellut,

älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni.»

 

Laulakaa Herralle, koko maanpiiri!

Kertokaa päivästä päivään

ilosanomaa hänen avustaan!

Julistakaa hänen kunniaansa,

ilmoittakaa hänen ihmetekojaan

kansoille, jotka eivät häntä tunne.

Suuri on Herra, ylistäkää häntä!

Pelätkää häntä, hän on jumalista korkein.

Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat,

mutta Herra on taivaitten luoja.

Hänen on loisto ja hänen on kunnia,

hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus.

 

Maan kaikki kansat, tunnustakaa Herra,

tunnustakaa Herran kunnia ja voima,

tunnustakaa hänen nimensä kunnia!

Tuokaa hänelle uhrilahjat,

astukaa hänen eteensä,

kumartakaa hänen pyhää kirkkauttaan!

Vaviskoon koko maailma ja pelätköön häntä.

Hän loi maan, joka pysyy eikä horju.

Iloitkoon taivas, riemuitkoon maa!

Julistakaa kaikkien kansojen kuulla:

Herra on kuningas!

Pauhatkoon meri kaikkineen,

juhlikoot maa ja sen luodut,

humiskoot ilosta metsien puut

Herran edessä, sillä hän tulee

tuomaan oikeutta maan päälle.

 

Kiittäkää Herraa!

Hän on hyvä,

iäti kestää hänen armonsa.

Sanokaa: Auta meitä, pelastuksen Jumala,

saata meidät yhteen,

pelasta meidät kansojen keskeltä!

Silloin saamme ylistää pyhää nimeäsi

ja riemuiten kiittää sinua.

Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala,

iankaikkisesta iankaikkiseen!

 

Kansa sanoi: »Aamen!», ja ylisti Herraa.

 

Leeviläisten tehtävät

Daavid määräsi Asafin ja hänen sukunsa miehet jatkuvasti hoitamaan palvelusta Herran liitonarkun edessä sen mukaan kuin kullekin päivälle oli määrätty. Obed-Edom, Jedutunin poika, ja hänen sukunsa miehet, yhteensä kuusikymmentäkahdeksan, sekä Hosa asetettiin portinvartijoiksi. Pappi Sadokin ja hänen sukuaan olevat papit Daavid määräsi jäämään Herran pyhäkköteltan luo Gibeonin kukkulalle. Heidän tuli aamuin ja illoin uhrata polttouhrialttarilla Herralle polttouhreja sen mukaan kuin on määrätty laissa, jonka Herra on antanut israelilaisille. Heman, Jedutun ja muut valitut laulajat, jotka oli mainittu nimeltä, olivat siellä heidän kanssaan ylistämässä Herraa: »Iäti kestää hänen armonsa!» Torvet ja symbaalit, joita soittajat käyttivät, sekä soittimet, joilla säestettiin pyhiä lauluja, olivat Hemanin ja Jedutunin hallussa. Jedutunin suvun miehet olivat portinvartijoina.

 

Sitten kaikki lähtivät kotiinsa, ja myös Daavid palasi perheensä luo.

 

 


Facebook-ryhmä

Päivän materiaali tulee myös omaan Facebook-ryhmäänsä. Keskustellaan yhdessä!
Liity mukaan Facebook-ryhmään tämän linkin kautta.

Livekirkko

Tämä päivittäinen katkelmajaottelu on Livekirkko ry:n raamatunlukuohjelmasta, jonka perusteella luemme Raamatun kronologisesti kannesta kanteen vuoden aikana.

Meillä on evankeliumi tehtävänä. Livekirkko tarjoaa kristillistä sisältöä ihmisille siellä, missä he ovat.


Raamatunkäännös vuoden 1992 kirkkoraamatun mukaan. Tekijänoikeudet kirkon keskusrahasto.