Päivän teksti

Isaskarin jälkeläiset

Isaskarin neljä poikaa olivat Tola, Pua, Jasub ja Simron. Tolan pojat olivat Ussi, Refaja, Jeriel, Jahmai, Jibsam ja Samuel. He olivat sukujensa päämiehiä ja mahtavia ja rohkeita sotilaita. Daavidin aikana Tolan jälkeläisten lukumäärä oli 22 600. Ussin poika oli Jisrahja, ja tämän pojat olivat Mikael, Obadja, Joel ja Jissia. Nämä viisi olivat kaikki sukujensa päämiehiä. Sukuluetteloiden mukaan heidän suvussaan oli 36 000 taistelukelpoista miestä; heillä näet oli paljon vaimoja ja lapsia. Myös muut isaskarilaiset olivat mahtavia ja rohkeita miehiä. Näitä oli sukuluetteloiden mukaan kaikkiaan 87 000.

 

Benjaminin ja Naftalin jälkeläiset

Benjaminin kolme poikaa olivat Bela, Beker ja Jediael. Belan pojat olivat Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot ja Iri; nämä viisi olivat Belasta polveutuvien sukujen päämiehiä, mahtavia ja rohkeita miehiä. Sukuluetteloiden mukaan heidän jälkeläisiään oli 22 034. Bekerin pojat olivat Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot ja Alemet. Nämä kaikki olivat Bekerin poikia, sukujensa päämiehiä, mahtavia ja rohkeita miehiä. Heidän jälkeläisiään oli sukuluetteloiden mukaan 20 200. Jediaelin poika oli Bilhan, ja tämän pojat olivat Jeus, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis ja Ahisahar. Kaikki nämä Jediaelin pojat olivat sukujensa päämiehiä, mahtavia ja rohkeita miehiä. Heidän jälkeläisiään oli 17 200 sotakelpoista miestä.

 

Suppim ja Huppim olivat Irin poikia, ja Husim oli Aherin poika.

 

Naftalin pojat olivat Jahasiel, Guni, Jeser ja Sallum. Heidän kantaäitinsä oli Bilha.

 

Manassen jälkeläiset

Manassen pojat, jotka hänen aramealainen sivuvaimonsa synnytti, olivat Asriel ja Makir, josta tuli Gileadin isä. Makir otti vaimokseen Huppimin ja Suppimin sisaren, joka oli nimeltään Maaka. Hänen toinen poikansa oli Selofhad, jolle syntyi ainoastaan tyttäriä. Makirin vaimo Maaka synnytti pojan ja antoi hänelle nimeksi Peres. Peresin veli oli nimeltään Seres, ja hänen poikansa olivat Ulam ja Rekem. Ulamin poika oli Bedan. Nämä olivat Gileadin, Makirin pojan, Manassen pojanpojan, jälkeläisiä. Hänen sisarensa Moleket synnytti Ishodin, Abieserin ja Mahlan. Semidan pojat olivat Ahjan, Sekem, Likhi ja Aniam.

 

Efraimin jälkeläiset

Efraimin poika oli Sutelah, tämän poika oli Bered, tämän Tahat, tämän Eleada, tämän Tahat, tämän Sabad ja tämän Sutelah. Efraimin poikia olivat myös Eser ja Elead, mutta Gatin miehet, maan alkuperäiset asukkaat, tappoivat heidät, kun he olivat lähteneet ryöstämään näiden karjaa. Heidän isänsä Efraim suri poikiaan pitkän aikaa, ja hänen sukulaisensa kävivät lohduttamassa häntä. Sitten hän yhtyi jälleen vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti pojan, jolle Efraim antoi nimeksi Beria, koska poika syntyi hänen perhettään kohdanneen onnettomuuden jälkeen.Hänen tyttärensä oli Seera, joka rakensi alemman ja ylemmän Bet-Horonin sekä Ussen-Seeran. Berian poika oli Refah, tämän poika Resef, tämän Telah, tämän Tahan, tämän Laedan, tämän Ammihud, tämän Elisama, tämän Nun ja tämän Joosua.

 

Heidän maitaan ja asuinpaikkojaan olivat Betel ja sen ympäristön kylät, idässä Naaran, lännessä Geser ja sen ympäristön kylät sekä lisäksi Sikem ja sen ympäristön kylät aina Aijaan ja sitä ympäröiviin kyliin saakka. Manassen heimon hallussa olivat Bet-Sean, Taanak, Megiddo ja Dor sekä niitä ympäröivät kylät.

 

Näissä paikoissa siis asuivat Joosefin, Israelin pojan, jälkeläiset.

 

Asserin jälkeläiset

Asserin pojat olivat Jimna, Jisva, Jisvi ja Beria, ja heillä oli sisar, Serah. Berian pojat olivat Heber ja Malkiel, josta tuli Birsaitin isä. Heberille syntyivät Jaflet, Semer ja Hotam sekä heidän sisarensa Sua. Jafletin pojat olivat Pasak, Bimhal ja Asvat. Semerin pojat olivat Ahi, Rohga, Hubba ja Aram. Hänen veljensä Hotamin pojat olivat Sofah, Jimna, Seles ja Amal. Sofahin pojat olivat Suah, Harnefer, Sual, Beri, Jimra, Beser, Hod, Samma, Silsa, Jitran ja Beera. Jeterin pojat olivat Jefunne, Pispa ja Ara. Ullan pojat olivat Arah, Hanniel ja Risja. Nämä kaikki olivat Asserin jälkeläisiä. He olivat sukujensa päämiehiä, mahtavia ja rohkeita valiomiehiä, johtajia päälliköiden joukossa. Sotakelpoisia miehiä oli Asserin heimossa sukuluetteloiden mukaan 26 000.

 

Benjaminin jälkeläiset

Benjaminille syntyi esikoisena Bela, toinen poika oli Asbel, kolmas Ahrah, neljäs Noha ja viides Rafa. Belan pojat olivat Addar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoah, Gera, Sefufan ja Huram. Ehudin pojat, jotka olivat Gebassa asuneiden sukujen päämiehiä ja joutuivat siirtymään Manahatiin, olivat Naaman, Ahia ja Gera. Gera vei heidät Manahatiin; hänelle syntyivät Ussa ja Ahihud.

 

Sen jälkeen, kun Saharaim oli lähettänyt pois vaimonsa Husimin ja Baaran, hänen vaimonsa Hodes synnytti hänelle Moabin maassa Jobabin, Sibjan, Mesan, Malkamin, Jeusin, Sakejan ja Mirman. Näistä hänen pojistaan tuli sukujensa päämiehiä. Husim oli synnyttänyt hänelle Abitubin ja Elpaalin. Elpaalin pojat olivat Eber, Miseam ja Semed, joka rakensi Onon ja Lodin sekä sitä ympäröivät kylät. Beria ja Sema olivat Aijalonissa asuvien sukujen päämiehiä. He karkottivat Gatista sen asukkaat. Ahjo, Sasak, Jeremot, Sebadja, Arad, Eder, Mikael, Jispa ja Joha olivat Berian poikia. Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber, Jismerai, Jislia ja Jobab olivat Elpaalin poikia.

 

Jakim, Sikri, Sabdi, Elienai, Silletai, Eliel, Adaja, Beraja ja Simrat olivat Simein poikia. Jispan, Eber, Eliel, Abdon, Sikri, Hanan, Hananja, Elam, Antotia, Jifdeja ja Penuel olivat Sasakin poikia. Samserai, Seharja, Atalja, Jaaresja, Elia ja Sikri olivat Jerohamin poikia. Nämä olivat sukujen päämiehet suvuittain lueteltuina. He asuivat Jerusalemissa.

 

Gibeonin perustaja Jeiel asui Gibeonissa. Hänen vaimonsa oli nimeltään Maaka, ja hänen poikansa olivat Abdon, esikoinen, Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahjo, Seker ja Miklot. Miklotille syntyi Sima. Veljiensä lailla hekin asuivat Jerusalemissa.

 

Nerille syntyi Kis ja Kisille Saul. Saulille syntyivät Jonatan, Malkisua, Abinadab ja Esbaal. Jonatanin poika oli Meribbaal, ja Meribbaalille syntyi Miika. Miikan pojat olivat Piton, Melek, Taarea ja Ahas. Ahasille syntyi Joadda, Joaddalle Alemet, Asmavet ja Simri. Simrille syntyi Mosa, Mosalle Binea. Tämän poika oli Rafa, Rafan poika oli Eleasa ja tämän poika Asel. Aselilla oli kuusi poikaa. He olivat nimeltään Asrikam, Bokeru, Jismael, Searja, Obadja ja Hanan; nämä kaikki olivat Aselin poikia. Hänen veljensä Esekin esikoinen oli Ulam, toinen poika oli Jeus ja kolmas Elifelet. Ulamin pojat olivat mahtavia ja rohkeita jousimiehiä, ja heillä oli runsaasti poikia ja pojanpoikia, kaikkiaan sataviisikymmentä.

 

Kaikki nämä olivat Benjaminin jälkeläisiä.

 

Näin on koko Israel lueteltu suvuittain, ja nimet on kirjoitettu Israelin kuninkaiden historiaan.

 

Jerusalemin asukkaat

Juudan asukkaat oli luopumuksensa vuoksi viety Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen. Ensimmäisessä joukossa, joka palasi oman maansa kaupunkeihin, oli pappeja, leeviläisiä, temppelipalvelijoita ja muita israelilaisia.

 

Jerusalemissa asui väkeä Juudan, Benjaminin, Efraimin ja Manassen heimoista. Juudan heimoa oli Utai, Ammihudin poika; hänen isoisänsä oli Omri, tämän isä Imri, tämän Bani, joka oli Juudan pojan Peresin jälkeläisiä. Samaan heimoon kuului myös selalainen Asaja, isänsä esikoinen, ja hänen poikansa sekä sarahilainen Jeuel. Juudan heimoa oli kaikkiaan kuusisataayhdeksänkymmentä miestä.

 

Benjaminin heimoa olivat Sallu, jonka isä oli Mesullam, Hassenuan pojan Hodavjan poika, Jibneja, Jerohamin poika, Ela, Mikrin pojan Ussin poika, ja Mesullam, jonka isä oli Sefatja, Jibnian pojan Reuelin poika; heidän sukuaan oli sukuluetteloiden mukaan kaikkiaan yhdeksänsataaviisikymmentäkuusi miestä. Kaikki nämä olivat sukujensa päämiehiä.

 

Pappeja olivat Jedaja, Jojarib, Jakin ja Asarja, Hilkian poika, Jumalan temppelin esimies; hänen isoisänsä oli Mesullam, tämän isä Sadok, tämän Merajot, tämän Ahitub. Pappeja olivat edelleen Adaja, Jerohamin poika, jonka isoisä oli Pashur, Malkian poika, sekä Maesai, Adielin poika; hänen isoisänsä oli Jahsera, tämän isä Mesullam, tämän Mesillemit, tämän Immer. Lisäksi tulivat ne heidän sukulaisensa, jotka olivat sukujensa päämiehiä. Yhteensä heitä oli tuhat seitsemänsataakuusikymmentä miestä, kaikki kelvollisia suorittamaan palvelusta Jumalan temppelissä.

 

Leeviläisiä olivat Semaja, Hassubin poika, Merarin jälkeläisiin kuuluvan Hasabjan pojan Asrikamin pojanpoika, Bakbakkar, Heres, Galal ja Mattanja, Miikan poika, Asafin pojan Sikrin pojanpoika, sitten Obadja, Semajan poika, Jedutunin pojan Galalin pojanpoika, sekä Berekja, Asan poika, netofalaisten kylissä asuneen Elkanan pojanpoika.

 

Portteja vartioivat Sallum, Akkub, Talmon ja Ahiman sekä heidän sukunsa. Heidän päämiehenään oli Sallum, ja heidän vartiopaikkansa oli kuten ennenkin itäpuolella, Kuninkaanportilla. Aikoinaan he vartioivat leeviläisten leiriä. Pyhäkköteltan kynnyksenvartijoina palvelivat Sallum, Koren poika, Korahin pojan Ebjasafin pojanpoika, ja hänen sukuunsa kuuluvat korahilaiset. Heidän isänsä vartioivat aikoinaan Herran leirin sisäänkäyntiä, ja Pinehas, Eleasarin poika, oli silloin näiden johtajana, ja Herra oli hänen kanssaan. Sakarja, Meselemjan poika, oli pyhäkköteltan ovenvartijana. Kynnyksenvartijoiksi valittuja oli kaikkiaan kaksisataakaksitoista, ja heidät on merkitty sukuluetteloihin kyliensä mukaan. Daavid ja Samuel, näkijä, olivat uskoneet heille tämän tehtävän, ja niin he ja heidän jälkeläisensä huolehtivat pyhäkköteltan ja Herran temppelin porttien vartioinnista. Heidät oli sijoitettu kaikkien neljän ilmansuunnan – idän, lännen, pohjoisen ja etelän – puoleisille porteille, ja heidän sukunsa miesten piti tulla kylistään aina määräaikana seitsemäksi päiväksi heidän avukseen.

 

Neljä ylintä portinvartijaa, jotka olivat leeviläisiä, hoitivat tehtäväänsä pysyvästi. He huolehtivat myös Jumalan temppelin sivuhuoneista ja aarrekammioista. He viettivät yönsä temppelin läheisyydessä, koska heidän tehtävänään oli sen vartiointi ja ovien avaaminen joka aamu. Muutamat porttien vartijoista huolehtivat jumalanpalveluksessa tarvittavista esineistä, ja aina kun he toivat esineet tai veivät ne pois, he laskivat niiden lukumäärän. Toiset oli määrätty hoitamaan näitä esineitä ja pyhäkön koko kalustoa sekä pitämään huolta vehnäjauhoista, viinistä, öljystä ja suitsutus- ja hajuaineista. Muutamat pappissukuun kuuluvat sekoittivat ja valmistivat hajusteita. Leeviläiselle Mattitjalle, Korahin sukuun kuuluvan Sallumin esikoiselle, oli uskottu ruokauhriin käytettävien kakkujen valmistaminen, ja muutamat leeviläisen Kehatin suvun miehet huolehtivat uhrileivistä, jotka joka sapatti pantiin pyhäkön pöydälle.

 

Temppelilaulajat, jotka olivat leeviläisten sukujen päämiehiä, asuivat temppelin sivuhuoneissa ja olivat vapaat muista töistä, koska jumalanpalvelus oli öin ja päivin heidän tehtävänään.

 

Nämä olivat leeviläisten sukujen päämiehet, kaikki päämiehet sukuluetteloiden mukaan lueteltuina. He asuivat Jerusalemissa.

 

Gibeonin perustaja Jeiel asui Gibeonissa. Hänen vaimonsa oli nimeltään Maaka, ja hänen poikansa olivat Abdon, esikoinen, Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahjo, Sakarja ja Miklot. Miklotille syntyi Simam. Nämä asuivat perheineen Jerusalemissa. Nerille syntyi Kis, Kisille Saul, ja Saulille syntyivät Jonatan, Malkisua, Abinadab ja Esbaal. Jonatanin poika oli Meribbaal, ja Meribbaalille syntyi Miika. Miikan pojat olivat Piton, Melek, Tahrea ja Ahas. Ahasille syntyi Jaera, Jaeralle Alemet, Asmavet ja Simri. Simrille syntyi Mosa, Mosalle Binea. Tämän poika oli Refaja, Refajan poika oli Eleasa ja Eleasan poika Asel. Aselilla oli kuusi poikaa: Asrikam, Bokeru, Jismael, Searja, Obadja ja Hanan. Nämä olivat Aselin pojat.

 


Facebook-ryhmä

Päivän materiaali tulee myös omaan Facebook-ryhmäänsä. Keskustellaan yhdessä!
Liity mukaan Facebook-ryhmään tämän linkin kautta.

Livekirkko

Tämä päivittäinen katkelmajaottelu on Livekirkko ry:n raamatunlukuohjelmasta, jonka perusteella luemme Raamatun kronologisesti kannesta kanteen vuoden aikana.

Meillä on evankeliumi tehtävänä. Livekirkko tarjoaa kristillistä sisältöä ihmisille siellä, missä he ovat.


Raamatunkäännös vuoden 1992 kirkkoraamatun mukaan. Tekijänoikeudet kirkon keskusrahasto.