Päivän teksti

Sukuluettelo Aadamista Abrahamiin

Aadam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Henok, Metuselah, Lemek, Nooa, Seem, Haam ja Jafet.

 

Jafetin pojat olivat Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek ja Tiras. Gomerin pojat olivat Askenas, Difat ja Togarma. Javanin pojat olivat Elisa ja Tarsis; myös kittiläiset ja rodanilaiset ovat hänen jälkeläisiään.

 

Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Put ja Kanaan. Kusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Raeman pojat olivat Saba ja Dedan. Kusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä. Misraimin jälkeläisiä ovat ludilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset, patrosilaiset ja kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähtöisin, sekä kaftorilaiset. Kanaanille syntyivät Sidon, hänen esikoisensa, sekä Het. Hänen jälkeläisiään ovat myös jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset, hivviläiset, arkilaiset, siniläiset, arvadilaiset, semeriläiset ja hamatilaiset.

 

Seemin pojat olivat Elam, Assur, Arpaksad, Lud ja Aram. Aramin pojat olivat Us, Hul, Geter ja Mesek. Arpaksadille syntyi Selah ja Selahille Eber. Eberille syntyi kaksi poikaa. Toinen oli nimeltään Peleg, sillä hänen aikanaan ihmissuku hajaantui yli maan, ja hänen veljensä nimi oli Joktan. Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, Hadoram, Usal, Dikla, Ebal, Abimael, Saba, Ofir, Havila ja Jobab. Nämä kaikki olivat Joktanin jälkeläisiä.

 

Seemin jälkeläisiä olivat Arpaksad, Selah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terah ja Abram eli Abraham.

 

Abrahamin jälkeläiset

Abrahamin pojat olivat Iisak ja Ismael. Tässä on luettelo heidän jälkeläisistään. Ismaelin esikoinen oli Nebajot, ja hänen muut poikansa olivat Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis ja Kedma. Nämä olivat Ismaelin pojat.

 

Pojat, jotka Abrahamin sivuvaimo Ketura synnytti, olivat Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak ja Suah. Joksanin pojat olivat Saba ja Dedan. Midianin pojat olivat Efa, Efer, Henok, Abida ja Eldaa. Nämä kaikki olivat Keturan jälkeläisiä.

 

Abrahamille syntyi Iisak. Iisakin pojat olivat Esau ja Israel. Esaun pojat olivat Elifas, Reuel, Jeus, Jaelam ja Korah. Elifasin pojat olivat Teman, Omar, Sefi, Gaetam, Kenas, Timna ja Amalek. Reuelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa.

 

Seirin pojat olivat Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser ja Disan. Lotanin pojat olivat Hori ja Homam. Lotanin sisar oli nimeltään Timna. Sobalin pojat olivat Aljan, Manahat, Ebal, Sefi ja Onam. Sibeonin pojat olivat Ajja ja Ana. Anan poika oli Dison, ja Disonin pojat olivat Hamran, Esban, Jitran ja Keran. Eserin pojat olivat Bilhan, Saavan ja Jaakan. Disanin pojat olivat Us ja Aran.

 

Edomin hallitsijat

Nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa ennen kuin israelilaisilla oli kuningasta hallitsijanaan:

 

Bela, Beorin poika; hänen hallituskaupunkinsa nimi oli Dinhaba. Belan kuoltua tuli kuninkaaksi Jobab, Serahin poika, kotoisin Bosrasta. Jobabin kuoltua tuli kuninkaaksi Husam, kotoisin Temanin maasta. Husamin kuoltua tuli kuninkaaksi Hadad, Bedadin poika, se joka voitti midianilaiset Moabin tasangolla. Hänen hallituskaupunkinsa oli Avit. Hadadin kuoltua tuli kuninkaaksi Samla, kotoisin Masrekasta. Samlan kuoltua tuli kuninkaaksi Saul, kotoisin Rehobot-Naharista. Saulin kuoltua tuli kuninkaaksi Baal-Hanan, Akborin poika. Baal-Hananin kuoltua tuli kuninkaaksi Hadad. Hänen hallituskaupunkinsa oli Pai. Hänen vaimonsa oli Mehetabel, Matredin tytär; Matred puolestaan oli Me-Sahabin tytär. Hadadin kuoltua Edomin heimojen hallitsijoiksi tulivat päälliköt, jotka johtivat Timnan, Alvan, Jetetin, Oholibaman, Elan, Pinonin, Kenasin, Temanin, Mibsarin, Magdielin ja Iramin heimokuntia. Nämä olivat Edomin heimojen hallitsijat.

 

Jaakobin ja Juudan jälkeläiset

Israelin pojat olivat Ruuben, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Sebulon, Dan, Joosef, Benjamin, Naftali, Gad ja Asser.

 

Juudan pojat olivat Er, Onan ja Sela. Kanaanilaisen Suan tytär synnytti hänelle nämä kolme poikaa. Mutta Er, Juudan esikoinen, oli Herran silmissä kelvoton, ja Herra antoi hänen kuolla. Tamar, Juudan miniä, synnytti Juudalle Peresin ja Serahin, ja näin Juudalla oli kaikkiaan viisi poikaa. Peresin pojat olivat Hesron ja Hamul. Serahilla oli viisi poikaa: Simri, Etan, Heman, Kalkol ja Dara. Karmin poika oli Akar, joka syöksi Israelin onnettomuuteen, koska anasti sellaista, mikä oli julistettu Herralle kuuluvaksi uhriksi. Etanin poika oli Asarja.

 

Hesronin pojat olivat Jerahmeel, Ram ja Kelubai. Ramille syntyi Amminadab, Amminadabille Nahson, josta tuli Juudan heimon päämies. Hänelle syntyi Salma ja Salmalle Boas. Boasille syntyi Obed ja Obedille Iisai. Iisaille syntyi esikoisena Eliab; hänen toinen poikansa oli Abinadab, kolmas Simea, neljäs Netanel, viides Raddai, kuudes Osem ja seitsemäs Daavid. Heidän sisarensa olivat Seruja ja Abigail. Serujalla oli kolme poikaa, Abisai, Joab ja Asael, ja Abigail synnytti Amasan, jonka isä oli ismaelilainen Jeter.

 

Kalebille, Hesronin pojalle, ja hänen vaimolleen Asuballe syntyivät Jeriot sekä Jeser, Sobab ja Ardon. Kun Asuba kuoli, Kaleb otti vaimokseen Efratin, ja tämä synnytti hänelle Hurin. Hurin poika oli Uri ja Urin poika Besalel. Sitten Hesron meni Makirin tyttären luo – Makir oli Gileadin isä – ja otti hänet vaimokseen ollessaan kuusikymmenvuotias, ja tämä synnytti hänelle Segubin. Segubille syntyi Jair. Jair piti hallussaan kahtakymmentäkolmea kaupunkia Gileadissa, mutta Gesur ja Aram valloittivat Gileadista Jairin leirikylät ja Kenatin sekä sitä ympäröivät paikkakunnat, yhteensä kuusikymmentä kylää. Kaikissa näissä kylissä asui Makirin, Gileadin isän, jälkeläisiä. Hesronin kuoltua Kaleb nai Efratin, isänsä Hesronin lesken, ja tämä synnytti hänelle Ashurin, josta tuli Tekoan isä.

 

Hesronin esikoisen Jerahmeelin pojat olivat Ram, esikoinen, sitten Buna, Oren ja Osem; heidät kaikki synnytti Ahia. Jerahmeelilla oli myös toinen vaimo, Atara, joka oli Onamin äiti. Jerahmeelin esikoisen Ramin pojat olivat Maas, Jamin ja Eker. Onamin pojat olivat Sammai ja Jada, ja Sammain pojat olivat Nadab ja Abisur. Abisurin vaimo oli nimeltään Abihail. Hän synnytti Ahbanin ja Molidin. Nadabin pojat olivat Seled ja Appaim. Seled kuoli lapsettomana, Appaimin poika oli Jisei. Jisein poika oli Sesan, ja Sesanin poika oli Ahlai. Sammain veljen Jadan pojat olivat Jeter ja Jonatan. Jeter kuoli lapsettomana, Jonatanin pojat olivat Pelet ja Sasa. Nämä kaikki olivat Jerahmeelin jälkeläisiä.

 

Sesanilla oli tyttäriä, mutta ei poikia. Hänellä oli myös egyptiläinen orja, nimeltään Jarha, ja tälle hän antoi vaimoksi tyttärensä, joka synnytti Attain. Attaille syntyi Natan ja Natanille Sabad, Sabadille Eflal ja Eflalille Obed, Obedille Jehu ja Jehulle Asarja, Asarjalle Heles ja Helesille Eleasa, Eleasalle Sismai ja Sismaille Sallum, Sallumille Jekamja ja Jekamjalle Elisama.

 

Jerahmeelin veljen Kalebin pojat olivat hänen esikoisensa Mesa, Sifin isä, sekä Maresa, Hebronin isä. Hebronin pojat olivat Korah, Tappuah, Rekem ja Sema. Semalle syntyi Raham, josta tuli Jorkoamin isä, ja Rekemille syntyi Sammai. Sammain poika oli Maon, ja Maonista tuli Bet-Surin isä. Efa, Kalebin sivuvaimo, synnytti Haranin, Mosan ja Gasesin. Haranille syntyi Gases. Johdain pojat olivat Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa ja Saaf. Kalebin sivuvaimo Maaka synnytti Seberin ja Tirhanan. Hän synnytti myös Saafin, josta tuli Madmannan isä, ja Sevan, josta tuli Makbenan ja Gibean isä. Kalebilla oli myös tytär, jonka nimi oli Aksa. Nämä olivat Kalebin jälkeläisiä.

 

Hurin, Efratin esikoisen, pojat olivat Sobal, Kirjat-Jearimin isä, Salma, Betlehemin isä, ja Haref, Bet-Gaderin isä. Kirjat-Jearimin isän Sobalin jälkeläisiä olivat myös Reaja ja puolet Manahatin asukkaista. Kirjat-Jearimin jälkeläisten sukuja olivat Jeterin, Putin, Suman ja Misran suvut. Näistä polveutuivat sorealaiset ja estaolilaiset. Salman jälkeläisiä olivat Betlehem, netofalaiset, Atrot-Bet-Joab sekä puolet Manahatin asukkaista, nimittäin sorealaiset. Jaebesiin asettuneet seferiläisten suvut olivat tirealaiset, simealaiset ja sukalaiset. He olivat keniläisiä, jotka polveutuivat Hammatista, Rekabin suvun kantaisästä.

 

Daavidin jälkeläiset

Hebronissa Daavidille syntyi kuusi poikaa. Esikoinen oli Amnon, jonka äiti oli jisreeliläinen Ahinoam, toinen oli Daniel, jonka äiti oli karmelilainen Abigail, kolmas Absalom, jonka äiti oli Gesurin kuninkaan Talmain tytär Maaka, neljäs Adonia, jonka äiti oli Haggit, viides Sefatja, jonka äiti oli Abital, ja kuudes Jitream, jonka äiti oli Daavidin vaimo Egla. Nämä pojat syntyivät hänelle Hebronissa, missä hän hallitsi kuninkaana seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta. Jerusalemissa Daavid hallitsi kolmekymmentäkolme vuotta.

 

Jerusalemissa Daavidille syntyivät Simea, Sobab, Natan ja Salomo – näiden neljän äiti oli Ammielin tytär Batseba – sekä yhdeksän muuta poikaa, Jibhar, Elisua, Elifelet, Nogah, Nefeg, Jafia, Elisama, Eljada ja Elifelet. Tässä olivat kaikki Daavidin pojat lukuun ottamatta sivuvaimojen synnyttämiä poikia. Heillä oli sisar, Tamar.

 

Salomon poika oli Rehabeam, tämän poika oli Abia, tämän Asa, tämän Josafat, tämän Joram, tämän Ahasja, tämän Joas, tämän Amasja, tämän Asarja, tämän Jotam, tämän Ahas, tämän Hiskia, tämän Manasse, tämän Amon ja tämän Josia. Josian esikoinen oli Johanan, hänen toinen poikansa oli Jojakim, kolmas oli Sidkia ja neljäs Sallum. Jojakimin pojat olivat Jekonja ja Sidkia.

 

Vangiksi viedyn Jekonjan pojat olivat Sealtiel, Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama ja Nedabja. Pedajan pojat olivat Serubbabel ja Simei. Serubbabelin pojat olivat Mesullam ja Hananja, ja heillä oli sisar, Selomit. Muut viisi poikaa olivat Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja ja Jusab-Hesed. Hananjan pojat olivat Pelatja, Jesaja, Refaja, Arnan, Obadja ja Sekanja. Sekanjan poikia oli kuusi: Semaja, Hattus, Jigal, Bariah, Nearja ja Safat. Nearjan poikia oli kolme: Eljoenai, Hiskia ja Asrikam. Eljoenain poikia oli seitsemän: Hodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja ja Anani.

 


Facebook-ryhmä

Päivän materiaali tulee myös omaan Facebook-ryhmäänsä. Keskustellaan yhdessä!
Liity mukaan Facebook-ryhmään tämän linkin kautta.

Livekirkko

Tämä päivittäinen katkelmajaottelu on Livekirkko ry:n raamatunlukuohjelmasta, jonka perusteella luemme Raamatun kronologisesti kannesta kanteen vuoden aikana.

Meillä on evankeliumi tehtävänä. Livekirkko tarjoaa kristillistä sisältöä ihmisille siellä, missä he ovat.


Raamatunkäännös vuoden 1992 kirkkoraamatun mukaan. Tekijänoikeudet kirkon keskusrahasto.