Päivän teksti

Lisäyksiä polttouhrilakiin ja ruokauhrilakiin

Herra sanoi Moosekselle:

 

»Sinun tulee antaa Aaronille ja hänen pojilleen polttouhrin toimittamisesta nämä ohjeet: Polttouhri olkoon alttarilla tulisijan päällä koko yön aamuun saakka, eikä tuli saa sammua. Aamulla pappi pukeutukoon pellavapaitaansa ja pankoon jalkaansa pellavahousut alastomuutensa peitteeksi, kerätköön palaneesta polttouhrista alttarille jääneen rasvatuhkan ja pankoon sen alttarin viereen. Sitten hän vaihtakoon ylleen toiset vaatteet ja vieköön rasvatuhkan pois leirin ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan. Tuli pidettäköön aina palamassa alttarilla. Pappi lisätköön uusia puita tuleen joka aamu, asettakoon niiden päälle polttouhrin ja polttakoon yhteysuhrien rasvat sen mukana. Alttarilla palakoon aina tuli; se ei saa sammua.

 

»Nämä ovat ruokauhrin toimittamista koskevat ohjeet: Aaronin jälkeläisten on tuotava ruokauhri Herran eteen alttarin luo. Pappi ottakoon kourallisen parhaita vehnäjauhoja, joihin on kaadettu öljyä, ja kaiken suitsukkeen ruokauhrin päältä ja polttakoon tämän osan uhrista alttarilla muistutukseksi siitä, että uhri kuuluu Herralle. Se on uhri, jonka tuoksu on Herralle mieluisa. Muun osan saavat Aaron ja hänen poikansa syödä. Se on leivottava happamattomiksi leiviksi ja syötävä pyhässä paikassa, pyhäkköteltan esipihassa. Siitä älköön leivottako hapanta leipää. Minä olen antanut sen heidän osuudekseen tuliuhreistani, ja se osa, samoin kuin syntiuhrit ja hyvitysuhrit, on erityisen pyhä. Jokainen Aaronin miespuolinen jälkeläinen saa syödä sitä; se on säädetty heille sukupolvesta toiseen ikuiseksi osuudeksi Herralle kuuluvista tuliuhreista. Jokaista muuta, joka siihen koskee, Herran pyhyys uhkaa kuolemalla.»

 

Herra sanoi Moosekselle: »Aaronin ja hänen jälkeläistensä tulee siitä päivästä alkaen, jona heidät vihitään virkaansa, tuoda Herralle uhrilahjaksi päivittäisenä ruokauhrina kymmenesosa eefa-mittaa parhaita vehnäjauhoja, puolet aamulla ja puolet illalla. Jauhot alustettakoon hyvin öljyyn, paistettakoon levyllä ruokauhrileiviksi ja tuotakoon Herralle uhrina, jonka tuoksu on hänelle mieluisa. Se pappi, joka Aaronin jälkeläisistä on voideltu Aaronin seuraajaksi, valmistakoon ne uhriksi. Tämä uhri on Herran ikuinen osuus; siksi se on poltettava kokonaisuudessaan. Jokainen papin antama uhri on kokonaisuhri. Siitä ei saa syödä mitään.»

 

Lisäyksiä syntiuhrilakiin ja hyvitysuhrilakiin

Herra sanoi Moosekselle:

 

»Sinun tulee antaa Aaronille ja hänen jälkeläisilleen syntiuhrin toimittamisesta nämä ohjeet: Siinä paikassa, jossa polttouhrieläimet teurastetaan, teurastettakoon myös syntiuhrieläin Herran edessä. Se on erityisen pyhä. Pappi, joka toimittaa syntiuhrin, syököön lihan, mutta se on syötävä pyhässä paikassa pyhäkköteltan esipihassa. Jokaista muuta, joka koskee uhrilihaan, Herran pyhyys uhkaa kuolemalla. Jos uhrieläimen verta roiskuu vaatteelle, tahrautunut vaate on pestävä pyhässä paikassa. Jos liha on keitetty saviastiassa, astia on rikottava. Jos se taas on keitetty pronssiastiassa, on astia hangattava puhtaaksi ja pestävä vedellä. Jokainen miespuolinen pappissuvun jäsen saa syödä syntiuhrilihaa; se on erityisen pyhää. Mutta sellaista syntiuhria, jonka verta viedään pyhäkkötelttaan sovituksen toimittamiseksi, ei saa syödä, vaan se on poltettava tulessa.

 

»Nämä ovat hyvitysuhrin toimittamista koskevat ohjeet. Tämä uhri on erityisen pyhä. Siinä paikassa, jossa polttouhrieläimet teurastetaan, teurastettakoon myös hyvitysuhrieläin, ja sen veri vihmottakoon joka puolelle alttaria. Eläimestä uhrattakoon kaikki rasva, rasvahäntä ja sisälmyksiä peittävä rasva, munuaiset ja se rasva, joka on niiden ympärillä lantiolihaksissa, sekä maksan takalohko, joka irrotetaan munuaisten vierestä. Pappi polttakoon kaikki nämä alttarilla tuliuhrina Herralle. Tämä on hyvitysuhri. Jokainen miespuolinen pappissuvun jäsen saa syödä sitä, mutta se on syötävä pyhässä paikassa, sillä se uhri on erityisen pyhä.

 

»Sekä syntiuhria että hyvitysuhria koskee sama laki: uhrieläimen lihat kuuluvat papille, joka toimittaa sovituksen. Kun pappi toimittaa jonkun puolesta polttouhrin, hän saa pitää uhraamansa eläimen nahan. Samoin pappi, joka toimittaa ruokauhrin, olipa uhri uunissa paistettua tai pannussa tai levyllä valmistettua, saa pitää loput omanaan. Jokainen muu ruokauhri, olkoon se leivottu öljyyn tai ilman öljyä, kuuluu kaikille Aaronin jälkeläisille yhteisesti.

 

Lisäyksiä yhteysuhrilakiin

»Nämä ovat Herralle tuotavia yhteysuhreja koskevat ohjeet: Kun joku haluaa tuoda uhrin kiitokseksi, hän tuokoon kiitosuhriteuraansa ohella öljyyn leivottuja happamattomia kakkuja, öljyllä voideltuja ohuita happamattomia leipiä sekä parhaista vehnäjauhoista öljyyn leivottuja kakkuja. Kakkujen lisäksi hän voi tuoda kiitosuhriksi tarkoitetun yhteysuhriteuraan mukana myös hapantaikinasta leivottuja leipiä. Uhrilahjoistaan hän tuokoon yhden joka lajia lahjaksi Herralle. Pappi, joka vihmoo yhteysuhrin veren, saa pitää ne. Yhteysuhrina teurastetun kiitosuhrieläimen liha on syötävä samana päivänä kuin eläin on tuotu, eikä siitä saa jäädä mitään seuraavaan aamuun.

 

»Jos uhrilahjateuras on lupausuhri tai vapaaehtoinen lahja, se on syötävä samana päivänä kuin se on tuotu, mutta jos siitä jää jotakin yli, sitä voidaan syödä seuraavanakin päivänä. Tästä vielä tähteeksi jäänyt osa poltettakoon kolmantena päivänä. Jos kuitenkin yhteysuhriksi tuodun teuraan lihaa syödään vielä kolmantena päivänä, Herra ei hyväksy uhria eikä se hyödytä antajaa. Siitä on tullut kelvotonta uhrilihaa, ja se, joka sitä syö, joutuu syynalaiseksi.

 

»Lihaa, joka on koskettanut mitä tahansa saastaista, ei saa syödä, vaan se on poltettava. Jokainen, joka on puhdas, saa syödä yhteysuhriteuraan lihaa, mutta jos joku epäpuhtaana ollessaan syö Herralle kuuluvan yhteysuhriteuraan lihaa, hänet poistettakoon kansansa keskuudesta. Jos joku on koskettanut mitä tahansa saastaista, ihmisestä peräisin olevaa saastaisuutta, saastaista eläintä tai muuta saastaista, ja silti syö Herralle kuuluvan yhteysuhriteuraan lihaa, hänet poistettakoon kansansa keskuudesta.»

 

Herra sanoi Moosekselle: »Sano israelilaisille näin: Älkää syökö mitään naudan, lampaan tai vuohen rasvaa. Itsestään kuolleen tai kuoliaaksi raadellun eläimen rasvaa voitte käyttää kaikkiin muihin tarkoituksiin, mutta syödä ette sitä saa. Jokainen, joka syö Herralle tuliuhrina uhratun eläimen rasvaa, poistettakoon kansansa keskuudesta. Missä elättekin, ette saa syödä lintujen ettekä muidenkaan eläinten verta. Jokainen, joka syö verta, poistettakoon kansansa keskuudesta.»

 

Herra sanoi Moosekselle: »Sano israelilaisille näin: Kun joku tuo uhriksi Herralle yhteysuhriteuraan, hänen tulee antaa teuraastaan Herralle uhrilahja. Hänen tulee omin käsin tuoda rintakappale ja kaikki rasva, ne osat, jotka kuuluvat tuliuhrina Herralle. Rintakappale hänen tulee omistaa tarjousuhrina Herralle. Pappi polttakoon rasvan alttarilla, mutta rintakappale kuuluu Aaronille ja hänen jälkeläisilleen. Antakaa yhteysuhriteuraanne oikea reisi papille lahjaksi. Sille Aaronin jälkeläiselle, joka toimittaa yhteysuhrin veren ja rasvan uhraamisen, kuuluu osuutena oikea reisi. Israelilaisten yhteysuhriteuraista tarjousuhriksi omistetun rintakappaleen ja uhrilahjaksi annetun reiden minä olen erottanut annettavaksi pappi Aaronille ja hänen jälkeläisilleen osuutena, joka heidän kuuluu saada israelilaisilta ikuisesti sukupolvesta toiseen. Tämä on Aaronin ja hänen jälkeläistensä osuus Herralle kuuluvista tuliuhreista, ja se kuuluu heille siitä alkaen, jolloin heidät on asetettu pappeina palvelemaan Herraa. Kun heidät on voideltu virkaansa, tulee israelilaisten Herran käskyn mukaan antaa heille tämä osuus; siihen heillä on ikuinen oikeus sukupolvesta toiseen.»

 

Tähän päättyy polttouhreja, ruokauhreja, syntiuhreja, hyvitysuhreja, virkaanvihkimisuhreja ja yhteysuhreja koskeva laki, jonka Herra antoi Moosekselle Siinainvuorella käskiessään israelilaisia tuomaan Siinain autiomaassa uhrilahjoja.

 

Pappien vihkiminen virkaansa

Herra sanoi Moosekselle: »Tuo Aaron ja hänen poikansa, heidän papinvaatteensa ja pyhä öljy sekä syntiuhrisonni, kaksi pässiä ja korillinen happamattomia leipiä ja kutsu koko seurakunta koolle pyhäkköteltan oven eteen.»

 

Mooses teki niin kuin Herra oli häntä käskenyt. Kun kansa oli kokoontunut pyhäkköteltan eteen, Mooses sanoi israelilaisille: »Näin Herra on käskenyt tehdä.» Hän toi esiin Aaronin ja hänen poikansa ja pesi heidät vedellä. Sitten hän puki Aaronin ylle paidan, sitoi vyön hänen vyötäisilleen ja pani hänen päälleen viitan ja sen päälle efodi-kasukan, jonka hän solmi kiinni kasukan nauhalla. Hän asetti paikoilleen rintakilven ja pani kilven sisään urimin ja tummiminHän pani Aaronin päähän turbaanin ja asetti turbaanin etupuolelle ruusukkeen muotoisen kultaisen otsakoristeen, pyhän otsakorun, kuten Herra oli häntä käskenyt.

 

Sitten Mooses otti pyhää öljyä, voiteli sillä telttamajan ja kaiken, mitä siellä oli, ja pyhitti sen kaiken. Hän pirskotti öljyä seitsemän kertaa alttarille, voiteli alttarin ja sen varusteet sekä altaan jalustoineen ja näin pyhitti ne. Hän valeli pyhää öljyä Aaronin päähän, voiteli hänet ja pyhitti hänet virkaan. Sitten Mooses toi esiin Aaronin pojat, puki heidän ylleen paidat, sitoi vyöt heidän vyötäisilleen ja pani heille päähineet päähän, kuten Herra oli häntä käskenyt.

 

Mooses toi syntiuhrisonnin, ja Aaron ja hänen poikansa panivat kätensä sen pään päälle. Sitten Mooses teurasti sonnin, otti sen verta, siveli sitä sormellaan alttarin sarviin joka puolelle ja toimitti alttarin puhdistusmenot. Lopun veren hän vuodatti alttarin juurelle, ja hän pyhitti alttarin toimittamalla sillä sovitusuhrin. Hän otti kaiken sisälmyksiä peittävän rasvan, maksan takalohkon ja munuaiset rasvoineen ja poltti ne alttarilla. Sonnin muut osat, nahan, lihat ja mahan sisällön, hän poltti tulessa leirin ulkopuolella, niin kuin Herra oli häntä käskenyt.

 

Sitten Mooses toi polttouhripässin, ja Aaron ja hänen poikansa asettivat kätensä sen pään päälle. Mooses teurasti pässin ja vihmoi veren joka puolelle alttaria. Hän paloitteli pässin ja poltti sen pään, ruhonkappaleet ja ihran. Sisälmykset ja koivet Mooses pesi vedellä, ja pässin muut osat hän poltti alttarilla. Tämä oli hyvältä tuoksuva polttouhri, Herralle kuuluva tuliuhri, ja se toimitettiin Mooseksen saaman käskyn mukaisesti.

 

Tämän jälkeen Mooses toi toisen pässin, vihkimyspässin, ja Aaron ja hänen poikansa asettivat kätensä sen pään päälle. Mooses teurasti pässin, otti verta ja siveli sitä Aaronin oikeaan korvannipukkaan, oikeaan peukaloon ja oikeaan isoonvarpaaseen. Hän kutsui sitten Aaronin pojat esiin ja siveli verta heidän oikeaan korvannipukkaansa, oikeaan peukaloonsa ja oikeaan isoonvarpaaseensa sekä vihmoi lopun veren joka puolelle alttaria. Hän otti rasvan, rasvahännän, kaiken sisälmyksiä peittävän rasvan, maksan takalohkon, munuaiset rasvoineen sekä oikean reiden. Herran eteen tuodusta happamattomien leipien korista hän otti yhden happamattoman uhrikakun, yhden öljyyn leivotun uhrikakun ja yhden ohuen leivän ja asetti ne rasvojen ja reiden päälle. Nämä kaikki hän ojensi Aaronille ja hänen pojilleen, jotta he omistaisivat ne tarjousuhrina Herralle heiluttamalla niitä edestakaisin. Sitten Mooses otti ne heiltä takaisin ja poltti ne alttarilla yhdessä polttouhrin kanssa. Tämä oli hyvältä tuoksuva virkaanvihkimisuhri, Herralle kuuluva tuliuhri. Mooses otti rintakappaleen ja omisti sen tarjousuhrina Herralle. Tämä osa vihkimyspässistä kuului Herran käskyn mukaan Moosekselle. Mooses otti alttarilta pyhää öljyä ja verta ja pirskotti niitä Aaronin ja hänen poikiensa vaatteille. Näin hän pyhitti Aaronin ja hänen poikansa sekä heidän vaatteensa.

 

Mooses sanoi Aaronille ja hänen pojilleen: »Keittäkää liha pyhäkköteltan ovella ja syökää se siellä samoin kuin leivät, jotka ovat vihkimysuhriin kuuluvassa korissa, sillä minulle on sanottu, että ne on tarkoitettu Aaronille ja hänen pojilleen. Kaikki, mitä lihasta ja leivästä jää yli, teidän on poltettava tulessa. Te ette saa poistua pyhäkköteltan ovelta ennen kuin seitsemän päivän kuluttua, jolloin virkaanvihkimispäivänne ovat kuluneet umpeen; teidän virkaanvihkimisenne kestää seitsemän päivää. Teidän syntienne sovittamiseksi Herra on käskenyt menetellä vastedeskin samoin kuin tänään. Pysykää pyhäkköteltan ovella seitsemän päivää ja muistakaa toimia Herran käskyjen mukaisesti. Muuten te kuolette. Näin minun on käsketty sanoa.» Aaron ja hänen poikansa tekivät kaiken niin kuin Herra oli käskenyt.

 


Facebook-ryhmä

Päivän materiaali tulee myös omaan Facebook-ryhmäänsä. Keskustellaan yhdessä!
Liity mukaan Facebook-ryhmään tämän linkin kautta.

Livekirkko

Tämä päivittäinen katkelmajaottelu on Livekirkko ry:n raamatunlukuohjelmasta, jonka perusteella luemme Raamatun kronologisesti kannesta kanteen vuoden aikana.

Meillä on evankeliumi tehtävänä. Livekirkko tarjoaa kristillistä sisältöä ihmisille siellä, missä he ovat.


Raamatunkäännös vuoden 1992 kirkkoraamatun mukaan. Tekijänoikeudet kirkon keskusrahasto.