Päivän teksti

Jatkoa Juudan jälkeläisten luetteloon

Juudan jälkeläisiä olivat Peres, Hesron, Karmi, Hur ja Sobal. Sobalin pojalle Reajalle syntyi Jahat, ja Jahatille syntyivät Ahumai ja Lahad. Heistä polveutuvat sorealaisten suvut. Etamilaisten kantaisät olivat Jisreel, Jisma ja Jidbas – heidän sisarensa oli nimeltään Haslelponi – sekä Penuel, Gedorin isä, ja Eser, Husan isä. Nämä olivat Efratin esikoisen Hurin, betlehemiläisten esi-isän, jälkeläisiä.

 

Ashurilla, tekoalaisten kantaisällä, oli kaksi vaimoa, Helea ja Naara. Naara synnytti hänelle Ahussamin, Heferin, Temenin ja Ahastarin. Nämä olivat Naaran pojat. Helean pojat olivat Seret, Sohar, Etnan ja Kos. Kosille syntyivät Anub ja Sobeba, ja myös Harumin pojan Aharhelin suvut polveutuvat hänestä.

 

Jaebes tuli veljeään mahtavammaksi. Hänen äitinsä oli antanut hänelle nimen Jaebes sanoen: »Vaivalla minä hänet synnytin.»Jaebes rukoili Israelin Jumalaa: »Kunpa siunaisit minua ja tekisit suureksi minun maani, tukisit minua kädelläsi ja päästäisit minut onnettomuuksista ja vaivoista.» Ja Herra täytti hänen pyyntönsä.

 

Kelubille, Suhan veljelle, syntyi Mehir, josta tuli Estonin isä. Estonille syntyivät Bet-Rafa, Paseah ja Tehinna, josta tuli Ir-Nahasin isä. Nämä olivat rekalaisia.

 

Kenasin pojat olivat Otniel ja Seraja, ja Otnielin pojat olivat Hatat ja Meonotai. Meonotaille syntyi Ofra, ja Serajalle syntyi Joab. Hänen jälkeläisiään olivat Ge-Harasimin asukkaat, jotka olivat seppiä.Jefunnen pojan Kalebin pojat olivat Ir, Ela ja Naam. Elan poika oli Kenas.

 

Jehallelelin pojat olivat Sif, Sifa, Tirja ja Asarel. Esran pojat olivat Jeter, Mered, Efer ja Jalon. Jeterille syntyivät Mirjam, Sammai ja Jisbah, josta tuli Estemoan isä. Meredin vaimo, joka oli Juudan heimoa, synnytti Jeredin, josta tuli Gedorin isä, Heberin, josta tuli Sokon isä, ja Jekutielin, josta tuli Sanoahin isä. Hänellä oli poikia myös faraon tyttären Bitjan kanssa, jonka hän oli ottanut vaimokseen.

 

Hodia otti vaimokseen Nahamin sisaren, ja hänen poikansa olivat garmilainen Delia, Keilan kantaisä, ja Estemoa, joka asui Maakassa. Simonin pojat olivat Amnon, Rinna, Ben-Hanan ja Tilon. Jisein jälkeläisiä olivat Sohet ja hänen poikansa.

 

Juudan pojan Selan jälkeläisiä olivat Er, joka oli Lekan kantaisä, Laeda, joka oli Maresan kantaisä, sekä ne suvut, jotka valmistivat hienopellavaa Bet-Asbeassa. Hänen jälkeläisiään olivat myös Jokim ja Koseban asukkaat sekä Joas ja Saraf, jotka pitivät hallussaan Moabia mutta palasivat sitten Betlehemiin – tämä tapahtui kauan sitten. He olivat savenvalajia. He asuivat Netaimissa ja Gederassa ja työskentelivät kuninkaan palveluksessa.

 

Simeonin jälkeläiset

Simeonin pojat olivat Nemuel, Jamin, Jarib, Serah ja Saul. Saulin poika oli Sallum, tämän poika oli Mibsam ja tämän Misma. Misman jälkeläisiä olivat Hamuel, tämän poika Sakkur ja tämän poika Simei. Simeillä oli kuusitoista poikaa ja kuusi tytärtä, mutta hänen veljillään oli vain muutama poika. Siksi heidän sukunsa ei kohonnut luvultaan Juudan veroiseksi. Heitä asui Beersebassa, Moladassa, Hasar-Sualissa, Bilhassa, Esemissä ja Toladissa, Betuelissa, Hormassa, Siklagissa, Bet-Markabotissa, Hasar-Susimissa, Bet-Birissä ja Saaraimissa. Nämä olivat heidän kaupunkejaan kuningas Daavidin aikaan saakka. Heidän asuinpaikkojaan olivat myös Etam, Ajin, Rimmon, Token ja Asan, nämä viisi kaupunkia, sekä niiden ympärillä olevat kylät Baaliin saakka. Tässä olivat heidän sukuluettelonsa ja asuinpaikkansa.

 

Mesobab, Jamlek, Josa, Amasjan poika, Joel, Jehu – hänen isänsä oli Josibja, tämän isä Seraja, tämän Asiel; edelleen Eljoenai, Jaakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja ja Sisa – hänen isänsä oli Sifei, tämän isä Allon, tämän Jedaja, tämän Simri, tämän Semaja. Nämä nimeltä luetellut olivat sukujensa päämiehiä, ja heidän sukunsa lisääntyivät suuresti. Siksi he lähtivät laakson itäpuolelle kohti Gedoria etsimään laidunmaita lampailleen ja vuohilleen. Sieltä he löysivät reheviä ja hyviä laitumia. Maata oli runsaasti, ja siellä vallitsi täysi rauha. Alkuperäiset asukkaat olivat Haamin jälkeläisiä. Nämä nimeltä mainitut simeonilaiset tulivat sinne Juudan kuninkaan Hiskian aikana ja hävittivät Haamin heimot ja niiden asuinpaikat kaikkialla, missä niitä tapasivat. Siellä oli laidunta heidän lampailleen ja vuohilleen, ja siksi he jäivät sinne. Vielä tänäkin päivänä he asuvat siellä.

 

Toisia Simeonin heimoon kuuluvia siirtyi Seirin vuoristoon. Heitä oli viisisataa miestä, ja heitä johtivat Jisein pojat Pelatja, Nearja, Refaja ja Ussiel. He tuhosivat jäljellä olevat amalekilaiset ja ovat siitä pitäen asuneet siellä, tähän päivään saakka.

 

Jordanin itäpuolella asuvat Israelin heimot

Seuraavassa ovat Ruubenin, Israelin esikoisen, jälkeläiset. Ruuben oli Israelin esikoinen, mutta koska hän häpäisi isänsä vuoteen, ei häntä enää mainittu esikoiseksi, vaan johtoasema annettiin Israelin pojan Joosefin jälkeläisille. Juudasta kuitenkin tuli veljeksistä mahtavin, ja hänen jälkeläisistään nousi hallitsija, vaikka esikoisoikeus kuului Joosefille.

 

Ruubenin, Israelin esikoisen, pojat olivat Henok, Pallu, Hesron ja Karmi.

 

Joelin poika oli Semaja, tämän poika Gog, tämän Simei, tämän Miika, tämän Reaja, tämän Baal ja tämän Beera, jonka Assyrian kuningas Tiglatpileser vei pakkosiirtolaisuuteen. Hän oli silloin Ruubenin heimon päämies. Sukuluetteloissa olivat sukuineen mainittuina hänen veljensä Jeiel, joka oli päällikkö, Sakarja sekä Bela, jonka isä oli Asas, Joelin pojan Seman poika.

 

Ruubenin jälkeläisiä asui Aroerin seuduilla Neboon ja Baal-Meoniin saakka. Idässä heitä asui sen autiomaan laidoille asti, joka alkaa Eufratvirrasta, sillä heillä oli Gileadissa runsaasti karjaa. Saulin päivinä he ryhtyivät sotaan hagarilaisia vastaan, kukistivat hagarilaiset ja asettuivat heidän asuinsijoilleen kaikkialle Gileadin itäosiin.

 

Ruubenin heimon naapureina Basanin alueella Salkaan saakka asui Gadin jälkeläisiä. Heidän päämiehensä oli Joel, ja häntä seurasivat arvossa Safam, Jaenai ja Safat. Heidän heimolaisensa jakaantuivat Mikaelin, Mesullamin, Seban, Jorain, Jaekanin, Sian ja Eberin sukuhaaroihin. Nämä seitsemän kantaisää olivat Abihailin, Hurin pojan, jälkeläisiä; Abihailin isoisä oli Jaroah, tämän isä oli Gilead, tämän Mikael, tämän Jesisai, tämän Jahdo ja tämän Bus. Ahi, Abdielin poika, Gunin pojanpoika, oli koko suvun päämies. Gadin jälkeläiset asuivat Gileadissa ja Basanissa sekä siihen kuuluvissa kylissä ja Saaronin kaikilla laidunalueilla niin pitkälle kuin laidunta riitti. Kaikkien nimet merkittiin sukuluetteloihin Juudan kuninkaan Jotamin ja Israelin kuninkaan Jerobeamin aikana.

 

Ruubenin ja Gadin heimoilla ja itäisillä manasselaisilla oli sotaväkeä 44 760 miestä, kaikki urheita sotureita, joilla oli aseistuksena kilpi, miekka ja jousi. Kun he ryhtyivät sotaan hagarilaisia sekä Jeturia, Nafisia ja Nodabia vastaan, Jumala auttoi heitä, niin että he saattoivat kukistaa hagarilaiset ja heidän kaikki liittolaisensa. Sodassa he anoivat apua Jumalalta, ja koska he luottivat häneen, hän kuuli heidän rukouksensa. He saivat saaliikseen vihollistensa karjalaumoista 50 000 kamelia, 250 000 vuohta ja lammasta sekä 2000 aasia ja lisäksi ihmisiä 100 000. Kaatuneita oli paljon, sillä se sota oli Jumalan sota. Voittajat asuivat valloittamillaan alueilla pakkosiirtolaisuuden aikaan saakka.

 

Itäisiä manasselaisia asui Basanin alueella Baal-Hermoniin, Seniriin ja Hermoninvuoreen saakka. Heitä oli paljon, ja heidän sukujensa päämiehet olivat Efer, Jisei, Eliel, Asriel, Jeremia, Hodavja ja Jahdiel. He kaikki olivat kuuluisia sotureita ja sukujensa päämiehiä.

 

Nämä miehet hylkäsivät kuitenkin isiensä Jumalan, luopuivat hänestä ja alkoivat palvoa samoja jumalia kuin ne kansat, jotka Jumala oli hävittänyt maasta heidän tieltään. Siksi Israelin Jumala herätti Assyrian kuninkaan Pulin eli Tiglatpileserin mielessä ajatuksen lähteä sotaretkelle. Tiglatpileser vei Ruubenin ja Gadin heimot sekä itäiset manasselaiset pakkosiirtolaisuuteen Halahiin ja Haburin varsille, Haraan ja Gosaniin, missä nämä heimot ovat vielä tänäkin päivänä.

 

Leevin jälkeläiset

Leevin pojat olivat Gerson, Kehat ja Merari. Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. Amramin lapset olivat Aaron, Mooses ja Mirjam, ja Aaronin pojat olivat Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar. Eleasarille syntyi Pinehas ja Pinehasille Abisua, Abisualle Bukki ja Bukkille Ussi, Ussille Serahja ja Serahjalle Merajot, Merajotille Amarja ja Amarjalle Ahitub, Ahitubille Sadok ja Sadokille Ahimaas, Ahimaasille Asarja ja Asarjalle Johanan. Johananille syntyi Asarja, joka toimi pappina Salomon Jerusalemiin rakentamassa temppelissä. Asarjalle syntyi Amarja ja Amarjalle Ahitub, Ahitubille Sadok ja Sadokille Sallum, Sallumille Hilkia ja Hilkialle Asarja, Asarjalle Seraja ja Serajalle Josadak. Kun Herra antoi Nebukadnessarin viedä Juudan ja Jerusalemin asukkaat pakkosiirtolaisuuteen, myös Josadak joutui lähtemään heidän mukaansa.

 

Leevin pojat olivat Gersom, Kehat ja Merari. Gersomin pojat olivat nimeltään Libni ja Simei. Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. Merarin pojat olivat Mahli ja Musi.

 

Nämä ovat Leevin jälkeläisten suvut isiensä mukaan lueteltuina:

 

Gersomin suku: hänen poikansa oli Libni, tämän poika oli Jahat, tämän Simma, tämän Joah, tämän Iddo, tämän Serah ja tämän Jeotrai.

 

Kehatin suku: hänen poikansa oli Amminadab, tämän poika oli Korah, tämän Assir, tämän Elkana, tämän Ebjasaf, tämän Assir, tämän Tahat, tämän Uriel, tämän Ussia ja tämän Saul. Elkanan pojat olivat Amasai ja Mahat. Mahatin poika oli Elkana, tämän Sofai, tämän Nahat, tämän Eliab, tämän Jeroham, tämän Elkana ja tämän Samuel. Samuelin esikoinen oli Joel, ja hänen toinen poikansa oli Abia.

 

Merarin suku: hänen poikansa oli Mahli, tämän poika oli Libni, tämän Simei, tämän Ussa, tämän Simea, tämän Haggia ja tämän Asaja.

 

Osan leeviläisistä Daavid pani huolehtimaan laulusta Herran pyhäkössä sen jälkeen kun liitonarkku oli asetettu sinne. He palvelivat laulajina pyhäkköteltan, Jumalan asumuksen, edessä, kunnes Salomo rakensi Jerusalemiin Herran temppelin. Tehtävästään he huolehtivat saamiensa määräysten mukaisesti.

 

Seuraavassa luetellaan temppelilaulajat ja heidän jälkeläisensä: Kehatin suvusta laulajana oli Heman, Joelin poika; hänen isoisänsä oli Samuel, tämän isä Elkana, tämän Jeroham, tämän Eliel, tämän Toah, tämän Suf, tämän Elkana, tämän Mahat, tämän Amasai, tämän Elkana, tämän Joel, tämän Asarja, tämän Sefanja, tämän Tahat, tämän Assir, tämän Ebjasaf, tämän Korah, tämän Jishar, tämän Kehat, tämän Leevi, Israelin poika. Hemanin oikealla puolella seisoi hänen kumppaninaan Asaf, Berekjan poika; hänen isoisänsä oli Simea, tämän isä Mikael, tämän Baaseja, tämän Malkia, tämän Etni, tämän Serah, tämän Adaja, tämän Etan, tämän Simma, tämän Simei, tämän Jahat, tämän Gersom ja tämän Leevi. Vasemmalla puolella seisoi heidän kumppaninaan Merarin jälkeläinen Etan, Kisin poika; hänen isoisänsä oli Abdi, tämän isä oli Malluk. Mallukin isä oli Hasabja, tämän Amasja, tämän Hilkia, tämän Amsi, tämän Bani, tämän Semer, tämän Mahli, tämän Musi, tämän Merari ja tämän Leevi. Toiset Leevin sukuun kuuluvat olivat saaneet tehtäväkseen palvella muulla tavoin pyhäkössä, Jumalan asumuksessa.

 

Vain Aaron ja hänen jälkeläisensä saivat polttaa uhreja polttouhrialttarilla ja suitsutusalttarilla, suorittaa palvelukset kaikkeinpyhimmässä ja sovittaa Israelin synnit. Heidän oli noudatettava tarkasti määräyksiä, jotka Mooses, Jumalan palvelija, oli heille antanut. Aaronin jälkeläisiä olivat hänen poikansa Eleasar, tämän poika Pinehas, tämän poika Abisua, tämän poika Bukki, tämän poika Ussi, tämän poika Serahja, tämän poika Merajot, tämän poika Amarja, tämän poika Ahitub, tämän poika Sadok ja tämän poika Ahimaas.

 

Leeviläisten asuinpaikat

Nämä olivat leeviläisten asuinpaikat ja leirikylät, jotka sijaitsivat heille annetuilla alueilla:

 

Kehatin sukuun kuuluvat Aaronin jälkeläiset saivat arpaosakseen Juudan heimon maista Hebronin kaupungin ja sitä ympäröivät laidunmaat, mutta kaupungin peltomaat sekä seudun kylät annettiin Kalebille, Jefunnen pojalle. Aaronin jälkeläisille annettiin asuttaviksi turvakaupungit Hebron, Libna, Jattir, Estemoa, Hilen, Debir, Asan sekä Bet-Semes, kaikki laidunmaineen. Benjaminin heimon maista annettiin Geba, Alemet ja Anatot, kaikki laidunmaineen. Aaronin jälkeläisillä oli sukujensa lukumäärän mukaisesti kaikkiaan kolmetoista kaupunkia. Muut Kehatin jälkeläiset saivat arpaosakseen Efraimin ja Danin heimojen sekä läntisten manasselaisten maista sukujensa lukumäärän mukaisesti kymmenen kaupunkia.

 

Gersomin jälkeläiset saivat Isaskarin, Asserin ja Naftalin heimojen sekä Basanissa asuvien manasselaisten maista sukujensa lukumäärän mukaisesti kolmetoista kaupunkia.

 

Merarin jälkeläiset saivat Ruubenin, Gadin ja Sebulonin heimojen maista sukujensa lukumäärän mukaisesti kaksitoista kaupunkia.

 

Israelilaiset antoivat siis leeviläisille seuraavat nimeltä mainitut kaupungit laidunmaineen. Ne arvottiin heille Juudan, Simeonin ja Benjaminin heimoille kuuluneista maista.

 

Muutamat Kehatin suvut saivat kaupunkeja Efraimin heimolta. Niille annettiin asuttaviksi turvakaupungit: Sikem Efraimin vuoristosta, Geser, Jokmeam, Bet-Horon, Aijalon ja Gat-Rimmon, kaikki laidunmaineen, sekä läntisten manasselaisten maista Aner ja Bileam, molemmat laidunmaineen. Nämä tulivat siis muutamien Kehatin sukujen osalle.

 

Gersomin suvut saivat Basanissa asuvien manasselaisten maista Golanin laidunmaineen ja Astarotin laidunmaineen, Isaskarin heimolta Kedesin, Daberatin, Ramotin ja Anemin, kaikki laidunmaineen, Asserin heimolta Masalin, Abdonin, Hukokin ja Rehobin, kaikki laidunmaineen, sekä Naftalin heimolta Galilean Kedesin ja vielä Hammonin ja Kirjataimin, kaikki laidunmaineen.

 

Merarin suvut saivat Sebulonin heimolta Rimmonin ja Taborin, molemmat laidunmaineen. Jordanin itäpuolelta Jerikon kohdalta ne saivat Ruubenin heimolta Beserin, joka oli autiomaassa, ja Jahsan, Kedemotin ja Mefaatin, kaikki laidunmaineen, sekä Gadin heimolta Gileadin Ramotin ja Mahanaimin, Hesbonin ja Jaeserin, kaikki laidunmaineen.

 


Facebook-ryhmä

Päivän materiaali tulee myös omaan Facebook-ryhmäänsä. Keskustellaan yhdessä!
Liity mukaan Facebook-ryhmään tämän linkin kautta.

Livekirkko

Tämä päivittäinen katkelmajaottelu on Livekirkko ry:n raamatunlukuohjelmasta, jonka perusteella luemme Raamatun kronologisesti kannesta kanteen vuoden aikana.

Meillä on evankeliumi tehtävänä. Livekirkko tarjoaa kristillistä sisältöä ihmisille siellä, missä he ovat.


Raamatunkäännös vuoden 1992 kirkkoraamatun mukaan. Tekijänoikeudet kirkon keskusrahasto.